Polacy chcą się uczyć – i rzeczywiście to robią, aż 83% dorosłych rozwija swoje kompetencje. Odsetek osób uczących się samodzielnie – systematycznie wzrasta. Główną motywacją do podnoszenia kompetencji jest dla Polaków chęć rozwijania umiejętności potrzebnych w pracy. Takie główne wnioski płynął z badania Bilans Kapitału Ludzkiego – projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Uniwersytet Jagielloński (UJ).

Cała rzesza Polaków rozwija kompetencje

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, przedstawione w raporcie PARP i UJ, potwierdzają wysoki poziom aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków w wieku zawodowym. 83% osób w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie rozwijało swoje kompetencje, ucząc się w sposób formalny, pozaformalny lub nieformalny. Największa grupa (71%) uczy się nieformalnie. Przy czym odsetek osób rozwijających się we własnym zakresie na przestrzeni kolejnych edycji badania – systematycznie rośnie. Istotnymi sposobami poszerzania własnych horyzontów są dla Polaków także edukacja pozaformalna (36%) oraz różne formy uczenia się w pracy (30%). Dla 64% badanych główną motywacją do nauki jest chęć rozwijania umiejętności potrzebnych w pracy.

Polacy spragnieni wiedzy. Aż 83% dorosłych rozwija swoje kompetencje - kobieta siedzi na łóżku z laptopem.
Polacy spragnieni wiedzy. Aż 83% dorosłych rozwija swoje kompetencje

Edukacja? Przed ekranem

W przypadku dokształcania się we własnym zakresie, bez większych zaskoczeń dominuje forma korzystania z materiałów dostępnych w Internecie, z której skorzystała połowa dorosłych Polaków. Warto odnotować fakt, że metoda ta jest dominująca wśród osób młodszych, choć z każdym rokiem zyskuje też wśród osób starszych.

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła też na edukację pozaformalną, która coraz częściej przenosi się w tryb zdalny. W wyniku konieczności kształcenia na odległość w okresie lockdownów przyspieszył proces cyfryzacji. Efekty nowej rzeczywistości istotnie i trwale zmieniły sposób korzystania ze zdalnych form uczenia się. Z tego powodu Polacy, czując się swobodniej w kontaktach on-line, coraz chętniej korzystają z takiej właśnie formy zdobywania nowych umiejętności.

Wykształceni bardziej aktywni edukacyjnie

Na poziom aktywności edukacyjnej dorosłych wpływają czynniki takie jak: sytuacja zawodowa, zajmowane stanowisko pracy, wiek czy poziom wykształcenia. Jak wynika z badania, w 2021 r. w sposób formalny lub pozaformalny uczyło się 60% osób pracujących, 31% bezrobotnych i 15% nieaktywnych zawodowo. Spośród analizowanych grup zawodowych, najchętniej dokształcali się specjaliści (76% sięgnęło po formalne lub pozaformalne sposoby edukacji). Najrzadziej – robotnicy niewykwalifikowani (o ponad połowę niższy odsetek sięgających po dodatkowe formy uczenia się).

Analiza zależności aktywności edukacyjnej od wieku i wykształcenia wskazała natomiast wyraźnie, że osoby z wykształceniem wyższym utrzymują wysoki poziom aktywności edukacyjnej w każdym okresie życia. Tym samym, po raz kolejny potwierdza się fakt, że czynnikiem najsilniej oddziałującym na aktywność zawodową jest wykształcenie. Sam starszy wiek nie obniża jej tak silnie, jak wiek połączony z niskim poziomem wykształcenia.

Sektor szkoleniowo-rozwojowy

Z analizy branży szkoleniowo-rozwojowej wynika, że dominującą większość podmiotów w sektorze usług szkoleniowo-rozwojowych (SSR) stanowią podmioty prywatne (86%). Przy czym większość istnieje na rynku od ponad 10 lat. Wciąż dominują podmioty działające lokalnie i regionalnie.

Pandemia w branży SSR

Choć pandemia COVID-19 była szczególnie dotkliwa dla branży SSR i aż 86% podmiotów doświadczyło spadku liczby klientów, firmy wskazują też na korzyści, jakie ostatecznie przyniósł ten wymagający okres. Największą z nich jest rozpowszechnienie usług w trybie zdalnym, w tym szczególnie e-learning, co pozwoliło na dotarcie do większej liczby klientów po pandemii.

Najmocniej COVID-19 doświadczył najmniejsze podmioty (75% firm jednoosobowych, 69% mikroprzedsiębiorstw, 64% firm małych i średnich) i te z najkrótszym stażem. Kłopoty w największym stopniu uderzyły w podmioty działające na rynku rok lub krócej. Aż 94% z nich deklaruje odczucie negatywnych skutków.

Źródło: PARP