Zarządzanie różnorodnością – znamy liderów. W ramach Miesiąca Różnorodności, trwającego przez cały maj w Karcie Różnorodności, poznaliśmy skład II edycji Diversity & Inclusion Rating. Zestawienia przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte Polska. Wśród liderów zarządzania różnorodnością znalazły się Bank BPH, BNP Paribas Bank Polska, Citi w Polsce, ING Bank Śląski, NatWest Poland oraz Pfizer Polska.

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę podnoszenia jakości zarządzania różnorodnością Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przy wsparciu Deloitte Polska, przygotowało Diversity & Inclusion Rating. To narzędzie stworzone na podstawie doświadczeń i metodyk polskich i międzynarodowych, zaprojektowane by mierzyć poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji. Diversity & Inclusion Rating pozwala na obiektywną i przejrzystą ocenę zarządzania różnorodnością w organizacji. Pracodawca może ją wykorzystać m.in. do wyznaczenia mierzalnych celów i budowy planów działań. Poddanie się ocenie pozwala lepiej zdefiniować szanse i ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnością. Ponadto obszary do rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodne pracowniczki i pracowników.

Zarządzanie różnorodnością - znamy liderów - ludzie w biurze siedzą przy biurku przy otwartych laptopach.
Zarządzanie różnorodnością – znamy liderów

Zarządzanie różnorodnością a odpowiedzialność biznesu

Ogłoszenie składu II edycji Diversity & Inclusion Rating odbyło się na Facebooku Karty Różnorodności. Zaklasyfikowało się do niego  łącznie 6 marek reprezentowanych przez 6 podmiotów, które wykazały się najwyższym poziomem zarządzania różnorodnością. Są to: Bank BPH, BNP Paribas Bank Polska, Citi w Polsce, ING Bank Śląski, NatWest Poland oraz Pfizer Polska. W procesie oceny wykorzystano rozbudowany kwestionariusz (podzielony na 4 części: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania oraz wskaźniki rezultatów). Po uzupełnieniu kwestionariusza, spółki poddane zostały niezależnej, zewnętrznej weryfikacji Deloitte w celu potwierdzenia prawdziwości zawartych danych.

– Wagę wyzwań związanych z zarządzaniem różnorodnością pokazał obecny kryzys, wywołany pandemią koronawirusa. Tym istotniejsze jest więc podnoszenie i nieustanny rozwój w zakresie budowania włączających organizacji. Sytuacja, z którą wszyscy się teraz mierzymy, pokazuje bowiem, że biznes musi reagować odpowiedzialnie, zwłaszcza, że można się spodziewać nasilenia niekorzystnych tendencji dotyczących różnych grup narażonych na wykluczenie z rynku pracy. Jak bowiem pokazują doświadczenia minionych kryzysów,  ich ofiarą jako pierwsze padają kobiety czy osoby z niepełnosprawnościami.  Wierzymy, że jest nadal jest możliwe, a nawet konieczne wykorzystywanie zarówno doświadczeń, jak i obecnego potencjału firm zaangażowanych w budowanie włączających organizacji  do przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu. Należą do nich redukcja zatrudnienia czy brak możliwości zachowania odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym i osobistym – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Odporność biznesu w dobie pandemii

W obecnej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie różnorodnością i odpowiedzialność pracodawcy, poczucie o zapewnienie stabilności pracownika w niepewnych czasach. Wszystkie spółki, które weszły do składu II edycji Diversity & Inclusion Rating oferują szkolenia, webinary z zakresu zdrowia psychicznego. We wszystkich spółkach powstały także dedykowane portale informacyjne wszelkim zagadnieniom związanym z koronawirusem lub cykliczne mailingi. Kadry zarządzające angażują się także w bezpośredni kontakt z pracownikami. Firmy, których działania poddano analizie, oferują zatrudnionym także wsparcie psychologiczne. Zadbały również o to, by weryfikować, jak te działania oceniają sami pracownicy i pracownice.

– Sytuacja pandemii uwypukliła znaczenie silnej i odpornej kultury organizacyjnej, w której wspieranie różnorodności i inkluzywności jest ważnym elementem. W szczególności warto podkreślić wagę wdrażanych rozwiązań zarządczych i praktycznych działań wspierających dobrostan psychiczny pracowników. Ponadto integrujących zespoły, które np. współpracują zdalnie z użyciem nowych technologii. Z naszych analiz wynika, że lepiej obecnie radzą sobie firmy, których liderzy już wcześniej stosowali praktyki nakierowane na wspieranie różnorodności w organizacji. Adresowanie potrzeb różnych grup pracowników, wdrażający narzędzia umożliwiające elastyczne modele pracy oraz stawiające na kulturę organizacyjną. Podmioty zaklasyfikowane do II edycji Ratingu Diversity & Inclusion mogą być doskonałym przykładem dla innych pracodawców jak dbać o rezultaty biznesowe jednocześnie za priorytet przyjmując różnorodność, integrację i przynależność – mówi Rafał Rudzki, Partner Associate w zespole Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte.

Źródło: FOB