Ruszają Dobre Praktyki Informacyjne w branży funduszy. Ruszają Dobre Praktyki Informacyjne w branży funduszy. Inicjatywą samoregulacji objęte są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Te, które w swojej ofercie posiadają fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), a także wszystkie podmioty zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Instytucje, które będą spełniały kryteria samoregulacyjne będą mogły korzystać ze znaku graficznego Dobrych Praktyk Informacyjnych w swojej komunikacji skierowanej do inwestorów.

  • Celem projektu jest zwiększenie transparentności oferowanych w Polsce funduszy inwestycyjnych
  • Dobre praktyki w zakresie prezentowania informacji dla inwestorów detalicznych będą uruchomione na początku 2021 r.
  • Projekt jest realizowany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz firmę analityczną Analiz Online
  • Patronem dobrych praktyk jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PFR Portal PPK
Ruszają Dobre Praktyki Informacyjne w branży funduszy- dokument pod lupą
Ruszają Dobre Praktyki Informacyjne w branży funduszy

Przede wszystkim stosowanie Dobrych Praktyk Informacyjnych przez instytucję finansową będzie polegało na wdrożeniu określonych rekomendacji w pięciu obszarach komunikacji. Pierwsza z nich zakłada regularną publikację składów portfeli funduszy, a jej wymogiem jest co najmniej kwartalne prezentowanie składów portfeli. Kolejna dotyczy regularnego publikowania danych o bilansie sprzedaży funduszy i zakłada również comiesięczne publikowanie informacji o zgromadzonych aktywach.

Monitoring Dobrych Praktyk

Następna rekomendacja w zakresie dobrych praktyk dotyczy struktury portfela funduszu. Wprowadza wymóg prezentowania informacji o strukturze aktywów według typów lokat oraz o ekspozycji walutowej funduszu. Przedostatnia rekomendacja zakłada prezentowanie stóp zwrotu benchmarku funduszu oraz samego funduszu w określonych horyzontach inwestycyjnych. Tymczasem Katalog Dobrych Praktyk zamyka publikowanie opłat dla wszystkich typów jednostek uczestnictwa, co ma umożliwić inwestorom zapoznanie się z poziomem opłat w funduszu w rozbiciu na klasy jednostek.

Monitoring Dobrych Praktyk Informacyjnych rozpocznie się z początkiem 2021 r. Od stycznia w serwisie analizy.pl przy każdym funduszu pojawi się informacja, czy spełnia on wszystkie, czy tylko część Praktyk. Jednocześnie w specjalnie dedykowanej sekcji zawarta będzie informacja o liczbie funduszy z oferty każdego TFI, które spełniają poszczególne praktyki. Ponadto aktualizacja tych informacji będzie odbywać się co miesiąc.

Dobre Praktyki Informacyjne to ważna inicjatywa samoregulacyjna na rynku funduszy, której beneficjantem będą głównie klienci funduszy inwestycyjnych. Wyższa przejrzystość zwiększy również konkurencyjność, a to w rezultacie może skutkować lepszym rozwojem biznesu i zwiększeniem wielkości aktywów pod zarządzaniem.

Standardy dobrych praktyk już gotowe. Ponadto obecnie trwa ostatnia faza konsultacji z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz innymi instytucjami oferującymi PPK. Przystąpienie do programu Dobrych Praktyk Informacyjnych będzie wymagało od instytucji finansowych wdrożenia wielu zmian operacyjnych.

Pełna informacja na temat Dobrych Praktyk Informacyjnych znajduje się na dedykowanej projektowi stronie: https://www.analizy.pl/dobre-praktyki-informacyjne oraz w serwisie IZFiA: https://www.izfa.pl/standardy-rekomendacje-i-kodeksy

Źródło: GPW