W dniu 22 kwietnia 2015 r.  odbyła się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki publiczna prezentacja założeń projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji.  Jest on przygotowywany w ramach konkursu o dofinansowanie w Działaniu 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Realizacja projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji jest odpowiedzią na nałożony na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wdrożenia do polskiego porządku prawnego art. 6, 7, 8 i 21 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Wymogi te zostały wprowadzone przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównym celem projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji jest umożliwienie drogą elektroniczną, w sposób łatwy i intuicyjny, dopełnienia procedur oraz formalności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznawania kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów i działalności regulowanych.

źródło: Ministerstwo Gospodarki