Powołując się na badana dietetyków wszyscy jesteśmy świadomi tego, że zbilansowana dieta ma korzystny wpływ na zdrowie i podnosi efektywność pracy. Dłu­go­tr­wała izo­la­cja w domu nie jest korzystna dla zdro­wia, jed­nak w czasach pan­de­mii koro­na­wi­rusa oka­zuje się nie­unik­niona. Brak aktyw­no­ści fizycz­nej, zła dieta i stres wpły­wają destruk­cyj­nie na zdro­wie, a tym samym na naszą pro­duktywność.

Praca zdalna w cza­sach pan­de­mii sprzyja się­ga­niu po nie­zdrowe i kalo­ryczne prze­ką­ski. Tym­cza­sem, to, co jemy wpływa na nasze zdro­wie, samo­po­czu­cie i efek­tyw­ność pracy. Dla­tego tak istotny jest przede wszyst­kim wybór dobrych jako­ściowo skład­ni­ków, sezo­no­wych, świe­żych, soczy­stych, eko­lo­gicz­nych warzyw i owo­ców.

Zbi­lan­so­wana dieta podnosi efek­tyw­ność pracy -owoce i warzywa na blacie kuchennym
Zbi­lan­so­wana dieta podnosi efek­tyw­ność pracy

Pro­dukty sezo­nowe mają znacz­nie wię­cej skład­ni­ków odżyw­czych niż te, przy­wie­zione z dru­giego końca świata. To nie­zwy­kle ważne by czas mię­dzy zbio­rem warzyw i owo­ców, a momen­tem ich spo­ży­cia był jak naj­krót­szy, gdyż już po 3 dniach tracą one wiele war­to­ści odżyw­czych. Ponadto świeżo zebra­nych plo­nów nie trzeba trans­por­to­wać tysiące kilo­me­trów, dzięki czemu nie zawie­rają one che­mii uży­wa­nej do kon­ser­wa­cji oraz są przy­ja­zne Pla­ne­cie – mówi prezes Farmy Świętokrzyskiej Łukasz Gębka.

Zbilansowana dieta a ener­gia do pracy

Pla­nu­jąc jadło­spis na czas przy­mu­so­wego pobytu w domu warto kie­ro­wać się zale­ce­niami eks­per­tów. Pira­mida zdro­wego odżywiania opracowana przez Insty­tut Żyw­no­ści i Żywie­nia wska­zuje, że zbi­lan­so­wana dieta, z mini­mum jed­nym cie­płym posił­kiem, por­cją świe­żych owoców i warzyw jest nie­zbędna do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu. Ponadto spe­cja­li­ści dodają, że nie­mniej ważne jest odpowiednie nawod­nie­nie. Nawet nie­wielki spa­dek ilo­ści wody w orga­ni­zmie wpływa na obni­że­nie kon­cen­tra­cji, zabu­rze­nia pamięci i pogor­sze­nie samo­po­czu­cia. Według Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia regu­larne i peł­no­war­to­ściowe posiłki podno­szą wydaj­ność pracy aż o 20%.

Zdro­wie z Farmy

Bardzo ważne jest kupowanie zdro­wych i natu­ral­nych pro­duk­tów. Jeżeli mamy je w zasięgu ręki, to znacz­nie czę­ściej po nie się­gamy. Nawet w koro­na­wi­ru­so­wej rze­czy­wi­sto­ści nie jest to trudne. Marka Farma Świę­to­krzy­ska wyszła naprze­ciw klien­tom i oferuje eko­lo­giczne pro­dukty z dostawą do domu. Zakupy online bez­po­śred­nio od rol­ni­ków to przede wszystkim pew­ność, że kupione pro­dukty są zdrowe i świeże. Ciesząc się dużym zainteresowaniem konsumentów firma do swojej oferty wprowadziła także ekologiczne dania gotowe. Zdrowe posiłki z produktów z ekologicznych upraw można kupić w Lidlu. W bogatej bio ofercie znajdują się smaczne kąski-tradycyjne i nowoczesne, min.: bio bigos wegański czy bio lunch z dyni. Warto wiedzieć, że zakup produktów ekologicznych to przede wszystkim gwa­ran­cja smaku oraz pewność, że pocho­dzą z wła­snych upraw. Wybierając bio żywność, czyli wolną od chemii, mamy więcej energii, lepsze samopoczucie i motywację do działania.

*Artykuł powstał we współpracy z Partnerem działu BIO-Biznes – Farmą Świętokrzyską