Podatek od nieruchomości i opłata targowa w 2021 r. – korzystne zmiany. Najnowsze zmiany wprowadzona przez Ministerstwo Finansów to przede wszystkim zniesienie opłaty targowej i przedłużenie dla gmin korzystnych rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości. Dzięki tym zmianom gminy będą mogły zwolnić firmy z podatku lub odroczyć jego zapłatę. Ponadto brak opłaty targowej, to kolejne ułatwienie jakie są przygotowane dla firm w nowym roku. Jednostki samorządu terytorialnego dostaną rekompensatę z tytułu niepobierania opłaty targowej.

  • Gminy będą mogły nadal stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużać terminy płatności jego rat.
  • Rady gmin mogą też wprowadzić preferencje dla organizacji pozarządowych.
  • W całym 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. JST otrzymają rekompensatę za brak wpływów z opłaty targowej.

4 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Wprowadza ona zmiany w przepisach z zakresu podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, które będą obowiązywały w 2021 r.

Podatek od nieruchomości i opłata targowa w 2021 r. - korzystne zmiany- na stole leżą dokumenty, kalkulator i miniaturka domu.
Podatek od nieruchomości i opłata targowa w 2021 r. – korzystne zmiany

Zmiany w ustawie o COVID-19

Ustawa przedłuża możliwość stosowania przez gminy rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków jakie wywołał COVID-19.

Na podstawie zmienionych przepisów rady gmin, w drodze uchwały, będą mogły:

  • wprowadzać, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz
  • przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości. Płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. (art. 1 pkt 10 i 11 ustawy).

Udzielone wsparcie a pomoc publiczna

Udzielone wsparcie stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce (art. 15zzzh ustawy o COVID-19). Na podstawie wymienionych przepisów rady gmin będą mogły wprowadzić również preferencje dotyczące organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zwolnienie z opłaty targowej

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Ponadto z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwać będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 1 pkt 38 ustawy).

Ustawa została opublikowana w Dz. U. z 15.12.2020 r. pod poz. 2255. Ww. przepisy ustawy weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podatek od nieruchomości – zmiany w rozporządzeniu RM

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian rozporządzenia Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości. Ponadto podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. Ponadto także pomoc na infrastrukturę lokalną, na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz na rzecz portów, polegających na przedłużeniu obowiązywania rozporządzenia do końca 2021 r.

Źródło: gov.pl