Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Innowacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do dnia 16 września 2015 r.

Przygotowane przez MG rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Jest ono podstawą do uruchomienia unijnych środków dla przedsiębiorców w obszarze, za który odpowiada ministerstwo Gospodarki.

W ramach działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii -przedsiębiorcy z sektora MSP mogą wnioskować o dofinansowanie, które przeznaczone będzie na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Wartość dofinansowania wyniesie od 25 proc. do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych i ustalana będzie indywidualnie w przypadku każdego przedsiębiorstwa w oparciu o tzw. mapę pomocy regionalnej (rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 878). Technologia będąca przedmiotem zakupu, a następnie wdrożenia, musi wpisywać się w jedną z dziewiętnastu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowaniem w wysokości 50 proc. – 85 proc. kosztów kwalifikowalnych objęte zostaną także koszty usług doradczych niezbędnych w procesie doboru odpowiedniej dla potrzeb przedsiębiorstw technologii oraz jej wdrożenia.

W ramach działania 2.2 PO IR dostępny będzie także instrument finansowy, który wesprze mikro, małe i średnie firmy szukające wsparcia kapitałowego o charakterze udziałowym. Pozwoli im to wdrożyć nową technologię do produkcji.

W ramach PO IR 2014-2020 przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w zakresie tworzenia/rozwoju centrów badawczo-rozwojowych, wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a także w zakresie zakupu usług polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego (tzw. Bony na innowacje).

Kolejne przygotowywane do uruchomienia konkursy dotyczą poddziałań 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej oraz 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki.

źródło: Ministerstwo Gospodarki