Bezpieczeństwo sieci 5G jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej i podstawowym elementem strategii w zakresie unii bezpieczeństwa. Komisja wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły do pilnego wdrożenia zalecanego zestawu narzędzi. Wszystko po to, żeby by przeciwdziałać zagrożeniom stwarzanym przez dostawców zidentyfikowanych jako zagrażający cyberbezpieczeństwu.

Zidentyfikowani dostawcy 5G

Mowa przede wszystkim o firmach Huawei i ZTE.

Decyzje przyjęte przez państwa członkowskie w celu ograniczenia udziału przedsiębiorstw Huawei i ZTE w sieciach 5G lub wykluczenia ich z tych sieci są uzasadnione i zgodne z zestawem narzędzi na potrzeby sieci 5G. Stosownie do tych decyzji i na podstawie szerokiego zakresu dostępnych informacji Komisja jest zdania, że Huawei i ZTE stanowią w rzeczywistości znacznie wyższe ryzyko niż inni dostawcy sieci 5G – czytamy w stanowisku Komisji.

Opublikowany komunikat towarzyszy publikacji drugiego sprawozdania z postępów we wdrażaniu unijnego zestawu narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G, jakie opracowały państwa członkowskie UE, przy wsparciu Komisji Europejskiej i Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).

Potrzebujemy dalszych pilnych działań w ramach unijnego zestawu narzędzi. W szczególności trzeba przyjąć niezbędne ograniczenia w odniesieniu do dostawców wysokiego ryzyka, aby zapewnić bezpieczeństwo unijnej infrastruktury krytycznej. Chociaż niektóre państwa członkowskie poczyniły postępy, z dzisiejszego sprawozdania wynika, że nie osiągnęliśmy jeszcze celu, który musimy zrealizować. Komisja podejmuje działania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa swoich własnych sieci i instrumentów finansowania – mówi cytowana w komunikacie KE wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager.

Wiceprzewodniczący Komisji do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas dodaje, że w sprawozdaniu, wyraźnie stwierdzono, iż „pilnym priorytetem jest dokończenie przez organy krajowe ich starań na rzecz pełnego wdrożenia środków unijnego zestawu narzędzi na potrzeby sieci 5G w celu ochrony bezpieczeństwa zbiorowego UE”.

„Dokończenie tych wysiłków, a w szczególności identyfikacja i ograniczenie dostępu do tych dostawców sieci 5G, którzy stwarzają wysokie ryzyko, ma kluczowe znaczenie dla uszczelnienia infrastruktury unii bezpieczeństwa” powiedział Schinas.

Mniejsze ryzyko w innych sektorach to już fakt

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton zaakcentował natomiast, że Unii udało się w rekordowym czasie zmniejszyć lub wyeliminować zależności w innych sektorach, takich jak energia, mimo że wiele osób uważało, iż jest to niemożliwe. 

– Podobnie powinno być w przypadku sieci 5G: nie możemy sobie pozwolić na dalsze istnienie krytycznych zależności, które mogłyby stać się „bronią” przeciwko naszym interesom. Taka podatność na zagrożenia miałaby zbyt krytyczne znaczenie i stanowiłaby poważne zagrożenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Wzywam zatem wszystkie państwa członkowskie i wszystkich operatorów telekomunikacyjnych do niezwłocznego wprowadzenia niezbędnych środków – zaapelował Breton.

W sprawozdaniu, przyjętym przez państwa członkowskie, odnotowano, że 24 państwa członkowskie przyjęły lub przygotowują środki ustawodawcze przyznające organom krajowym uprawnienia do przeprowadzania oceny dostawców i nakładania ograniczeń. Spośród nich 10 państw członkowskich wprowadziło takie ograniczenia, a trzy państwa członkowskie pracują obecnie nad wdrożeniem odpowiednich przepisów krajowych. 

Zauważono też, że od czasu publikacji pierwszego dokumentu z postępu prac – z lipca 2020 r. – udało się osiągnąć postępy we wdrażaniu najważniejszych środków unijnego zestawu narzędzi. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP