Na A1 rozpoczyna się montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na obwodnicy Częstochowy. To kolejny etap budowy autostrady. W efekcie zabezpieczenia zostaną wykonane na odcinku drogowym autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia autostrady A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ.

A1. Montaż w metrach kwadratowych

W konsekwencji zamontowane zostaną panele pochłaniające o powierzchni ponad 52,7 tysięcy m2. A także panele odbijające o powierzchni ponad 1,7 tysiąca m2, oraz przeciwolśnieniowe o powierzchni prawie 1,2 tysiąca m2.

Wybrany wykonawca

Najkorzystniejsza oferta została wybrana spośród 7 złożonych. Chodzi o ogłoszone 22 listopada 2019 r. postępowanie przetargowe. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o. z m. Borek Szlachecki zaoferowało wykonanie usługi za 14 639 714,30 zł (brutto), przedłużając okres gwarancji jakości na ekrany akustyczne o 5 lat, przy jednoczesnym skróceniu termin realizacji robót o 3 miesiące.

A1 - mapa autostrady
A1 – mapa autostrady

Zadanie dla wykonawcy

Zakres obejmuje m.in. montaż ekranów akustycznych w km trasy zasadniczej od km 416+500 do km 437+800:

  • odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych (obsługa geodezyjna) w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia;
  • montaż prefabrykatów żelbetowych (podwaliny żelbetowe);
  • budowa wypełnień ekranów akustycznych;
  • montaż drzwi ewakuacyjnych;
  • uzupełnienie humusowania i obsiania nasionami traw skarp wzdłuż ekranów akustycznych;
  • uzupełnienie poboczy z kruszywa gr. 10 cm wzdłuż belek podwalinowych ekranów akustycznych;
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
  • roboty poprawkowe uszkodzeń powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych; ekranów akustycznych;
  • utrzymanie oraz naprawa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych na długości całego odcinka autostrady.

A1 Kolejne przetargi

W efekcie do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Niezbędne będzie również dokończenie budowy obiektu WA-352 (jezdnia lewa) na linią kolejową nr 146 oraz urządzeń ochrony środowiska. W rezultacie budowa: dróg serwisowych i dróg technologicznych, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, MOP III Wierzchowisko Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, Obwód Utrzymania Autostrady Lgota wraz z układem drogowym. Ponadto oświetlenia: węzłów, MOP-ów i OUA, dokończenie przebudowy urządzeń obcych (kolizje). A także wykonanie całego zakresu robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Dodatkowo ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.