Wierzymy, że każdy pracownik ma jakiś talent, tylko trzeba go odpowiednio zdiagnozować i dać narzędzia do rozwoju. To założenie wykorzystujemy również w zarządzaniu pracą zespołową. Chcemy pokazywać pracownikom możliwości, jakie z racji posiadanych talentów mogą realizować w firmie.

Dorota Dublanka – Dyrektorka zarządzająca, dyrektorka Departamentu Zasobów Ludzkich i Organizacji w KIR

Silny zespół, wspólne sukcesy

Wraz z rozwojem technologii, wejściem na rynek pracy pokolenia Z i wprowadzeniem pracy zdalnej do polskich przepisów znaczna część interakcji przeniosła się z bezpośrednich kontaktów do świata komunikacji online. Wyzwania związane z budowaniem spójności, synergii i kreatywności zespołów nabierają nowego wymiaru. Zespół HR w KIR dostrzega, jak zmiany te wpływają na dynamikę relacji w zespołach i bada ją, wykorzystując test Gallupa.

W środowisku ograniczonych kontaktów bezpośrednich umiejętności, takie jak motywowanie, inspirowanie i budowanie silnych więzi interpersonalnych, nabierają nowego znaczenia. Strategiczne myślenie staje się nieodzowne, tworząc fundament dla zespołów zdolnych do adaptacji i wdrażania innowacji. Jesteśmy przekonani, że tylko silne zespoły są w stanie realizować zakładane cele. Jednak, aby było to możliwe, pracownicy powinni znać swoje talenty i ograniczenia. Dlatego w obszarze efektywności zespołowej nasz wybór padł na test Gallupa Team Strenghts Grid, czyli mapę zbiorowych mocnych stron (talentów) zespołu.

Każdy ma talent

Test Gallupa jest narzędziem psychometrycznym służącym do oceny natężenia naturalnych predyspozycji i potencjału do rozwoju w 34 obszarach. Badanie daje nam możliwość rozpoznania predyspozycji pracowników, które dzięki naszej wspólnej pracy mają szansę „dojrzeć” i stać się ich naturalnym sposobem działania i pożądanym zasobem w pracy. Z drugiej strony nieuświadomiony, według terminologii Gallupa „niedojrzały”, talent może bardziej blokować działania pracownika, niż je wspierać. Dlatego uznaliśmy za istotne zidentyfikowanie u naszych pracowników predyspozycji i obszarów do zmiany, bo dzięki tej wiedzy wspólnie możemy zarządzać ich potencjałem.

Wierzymy, że każdy pracownik ma jakiś talent, tylko trzeba go odpowiednio zdiagnozować i dać narzędzia do rozwoju. To założenie wykorzystujemy również w zarządzaniu pracą zespołową. Chcemy pokazywać pracownikom możliwości, jakie z racji posiadanych talentów mogą realizować w firmie. Nie wkładamy ich w ramy schematu – skoro twoją mocną stroną jest np. wykonywanie poleceń, powinieneś realizować wyłącznie taki typ zadań, który wynika z twoich predyspozycji. My patrzymy inaczej. Skoro znamy naturalne talenty pracownika, pytamy: jaki rodzaj projektów chcesz wspólnie z nami realizować? Praca ze świadomością posiadanych talentów sprawia, że każdy pracownik indywidualnie, jak i zespoły mają poczucie, że ich praca ma sens. Wybrana przez nas siatka talentów Gallupa mapuje cztery kluczowe domeny talentów – budowania relacji, strategicznego myślenia, wpływu i sprawczości. Mapa wspiera nas w analizie i wyciąganiu wniosków na temat interakcji w zespołach. Jako ludzie jesteśmy złożeni, różni i bardzo wyjątkowi.

Zespoły, które tworzymy, też są złożone i wyjątkowe, a wybrane narzędzie pomaga nam w naukowy sposób wyjaśniać, opisywać i rozumieć tę złożoność.

Wiedza, która buduje

Główną korzyścią, jaka płynie z diagnozy testu Gallupa, jest to, że członkowie zespołu nie tylko potrafią definiować swoje talenty i ograniczenia, ale przede wszystkim mają lepsze zrozumienie tego, jak funkcjonują pozostali członkowie teamu i dlaczego do pewnych zadań są wykorzystywane konkretne osoby. Świadomość naszej różnorodności buduje zespoły i decyduje o tym, że są one silniejsze i sprawniej działają. Wspólnie wdrażamy mapę talentów, określamy talenty w poszczególnych grupach i definiujemy braki, które są kompensowane z wykorzystaniem innych talentów.

Chcemy, aby wszyscy członkowie zespołu rozumieli, że wykorzystując swoje naturalne predyspozycje, ale również zarządzając deficytami, wspólnie są w stanie efektywniej realizować zadania.

Te deficyty są dla nas równie istotne, bo źle zarządzane mogą być destrukcyjne i negatywnie wpływać na pracę całego zespołu. Jeśli członkowie zespołu mają świadomość pewnych wzorców zachowań, lepiej rozumieją się nawzajem i są mniej krytyczni wobec siebie. Z większym zrozumieniem podchodzą do pewnych reakcji, bo wiedzą, że nie są one skierowane przeciwko zespołowi, a wynikają z charakterystyki stylów działania i myślenia danej osoby. To buduje dobrą atmosferę w pracy i nakręca wzajemną motywację do działania.

Wsparcie lidera

Menedżer zespołu, który wie, jakiego rodzaju talenty przeważają w jego zespole, efektywnie je wykorzystuje, a to jest istotne w zmiennym otoczeniu biznesowym, które wymaga zwinnych decyzji. Realizacja celów jest dla nas kluczowa, a jeśli ma być wykonana w odpowiednim czasie i ze znakiem najwyższej jakości, musimy do ich wykonania zaangażować najlepsze talenty z danego obszaru. Odpowiedni dobór członków zespołu sprawia, że każdy z nich będzie czuł się spełniony w swojej roli. Pracując z testem Gallupa, dajemy pracownikom swego rodzaju moc – poczucie własnej wartości i możliwość odpowiedniego wykorzystaniaswoich talentów – to dodaje im skrzydeł do realizacji zadań. Czują, że znajdują się w odpowiednim miejscu i czasie, są potrzebni i doceniani, co sprawia, że jakość wykonywanej pracy wzrasta.

Odpowiedni dobór pracowników do realizowanych zadań jest doskonałym narzędziem do budowania zaangażowania, bo motywujemy członków zespołu nie przez pryzmat tego, co jest ważne dla firmy, ale tego, co jest ważne dla pracownika. Warto zaznaczyć, że kumulacja w jednym zespole silnych talentów nie zawsze jest pozytywna dla jego funkcjonowania. Tak może być np. w przypadku silnej predyspozycji wpływania czy strategicznego myślenia. Silna dominanta jednej z nich może prowadzić do sytuacji, gdy realizacja zadania utknie w martwym punkcie. W zależności od tego, czym dany zespół się zajmuje, silne talenty mogą pozytywnie przekładać się na pracę zespołową lub ją utrudniać. Jeśli lider zespołu ma tę świadomość, szuka wsparcia na zewnątrz zespołu, choćby w działach współpracujących, i dobiera do zespołu takie kompetencje i talenty, które są niezbędne do zrealizowania celu.

W odpowiedzi na potrzeby

Badanie testem Gallupa warto realizować, kiedy zaczynamy obserwować niepokojące symptomy w pracy zespołów. I nie chodzi tu o kwestie związane z wypaleniem zawodowym, a raczej sytuacje pewnej stagnacji, braku postępów w realizacji zadań. Dobrym momentem może być także zmiana w składzie zespołu. Istotne jest, aby wykorzystanie tego typu narzędzi było wspólną decyzją działu HR, lidera i odpowiadało na realne wyzwania zespołu. Przecież nie chodzi o to, z jakiego narzędzia będziemy korzystać, ale o to, co w danej sytuacji rzeczywiście jest potrzebne zespołowi.

Pełna treść artykułu dostępna jest w najnowszym wydaniu magazynu Personel i Zarządzanie: https://sklep.infor.pl/dziennik-gazeta-prawna-wydanie-cyfrowe-personel-i-zarzadzanie-3-2024.html.