Pieniądze z UE na walkę z COVID-19. Europejczycy domagają się większego budżetu na walkę z COVID-19. Większość obywateli UE popiera zwiększenie budżetu UE w celu przezwyciężenia pandemii. Priorytetem jest zdrowie publiczne, po którym następuje ożywienie gospodarcze i zmiana klimatu.

W nowym badaniu zleconym przez Parlament Europejski i przeprowadzonym na początku października 2020 roku, prawie ośmiu na dziesięciu jego uczestników (77%) w UE popiera koncepcję, zgodnie z którą Unia powinna przekazywać środki finansowe państwom członkowskim. Pod warunkiem, że ich rząd krajowy wdraża zasady praworządności i demokracji. W 26 państwach członkowskich UE, zgadza się z tym stwierdzeniem co najmniej siedem na dziesięć osób biorących udział w sondażu.

Pieniądze z UE na walkę z COVID-19- banknoty euro w kieszeni spodni
Pieniądze z UE na walkę z COVID-19

Pieniądze z UE na walkę z pandemią

54% Europejczyków uważa, że UE powinna dysponować większymi środkami finansowymi, aby móc przezwyciężyć skutki pandemii koronawirusa. W 20 państwach członkowskich UE większość uczestników sondażu zgadza się z tym twierdzeniem. W 14 państwach członkowskich UE bezwzględna większość uczestników popiera większy budżet UE.

Zapytana o obszary polityki, w których powinien być wydatkowany powiększony budżet UE, ponad połowa uczestników (54%) stwierdziła, że zdrowie publiczne powinno być priorytetem. W dalszej kolejności ożywienie gospodarcze i nowe możliwości dla przedsiębiorstw (42%). Ponadto zmiany klimatyczne i ochrona środowiska (37%) oraz zatrudnienie i sprawy społeczne (35%). Na poziomie UE zmiana klimatu i ochrona środowiska zastąpiły zatrudnienie w pierwszej trójce priorytetów w zakresie wydatków. W porównaniu z ostatnim badaniem przeprowadzonym w czerwcu 2020 roku.

Zdrowie publiczne najważniejsze

Zdrowie publiczne znajduje się na szczycie listy priorytetowych wydatków dla respondentów w 18 krajach. Estonia, Łotwa i Czechy stawiają na pierwszym miejscu ożywienie gospodarcze. Podczas gdy w Austrii, Danii i Niemczech obywatele najbardziej opowiedzieli się za zwalczaniem zmian klimatu. W Chorwacji, na Słowacji i w Finlandii uczestnicy sondażu uznali za najważniejsze zatrudnienie i sprawy społeczne. Większość obywateli obawia się bezpośredniego wpływu sytuacji na osobiste finanse

Konieczne jest jak najszybsze podjęcie niezbędnych decyzji dotyczących pakietu odbudowy gospodarki i wieloletnich ram finansowych, z powodu niepokojącej osobistej sytuacji finansowej obywateli UE od początku pandemii. Znaczna większość obywateli obawia się bezpośredniego wpływu pandemii na swoją osobistą sytuację finansową lub już ją odczuła. 39% uczestników twierdzi, że kryzys COVID-19 już wpłynął na ich osobiste dochody. Kolejne 27% spodziewa się takiego wpływu w przyszłości. Tylko 27% uczestników sondażu oczekuje, że sytuacja spowodowana COVID-19 nie będzie miała wpływu na ich dochody osobiste. W 20 krajach większość respondentów twierdzi, że obecny kryzys miał już wpływ na ich dochody osobiste.

Obywatele uważają, że UE przyczynia się do rozwiązania tego kryzysu

Dwie trzecie uczestników (66%) zgadza się, że UE powinna mieć większe kompetencje, aby radzić sobie z takimi kryzysami jak pandemia koronawirusowa. Ponadto tylko jedna czwarta (25 %) nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Wyniki te są zgodne z wynikami obu poprzednich badań przeprowadzonych przez Parlament Europejski odpowiednio w kwietniu i czerwcu 2020 roku.

Źródło: Parlament Europejski