Podczas posiedzenia sesji plenarnej, po długich negocjacjach pomiędzy grupami politycznymi, Parlament Europejski (PE) przyjął mandat na negocjacje z Radą w sprawie projektu dyrektywy w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Konfederacja Lewiatan poinformowała, że z zadowoleniem przyjmuje wynik dzisiejszego głosowania. Tekst PE oceniła lepiej niż pierwotny tekst propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej. Poparła w szczególności nacisk jaki posłowie kładą na leżącą u podstaw tej propozycji legislacyjnej, konieczność długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy w działalność spółek przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju firm. W tym aspekcie szczególnie istotne będą nowe zasady dotyczące identyfikacji akcjonariuszy. Konfederacja Lewiatan zwróciła uwagę, że przyjęty tekst jest także zdecydowanie korzystniejszy niż projekt raportu głosowanego w maju przez komisję prawną (JURI) w PE.

Zasadność niektórych wprowadzonych przez PE zapisów wciąż jednak budzi wątpliwości Konfederacji Lewiatan. W szczególności niepokojące jest włączenie do propozycji obowiązku informowania o osiąganych zyskach i ponoszonych obciążeniach podatkowych w każdym kraju (tzw. country-by-country reporting). Zapis ten został jej zdaniem wprowadzony w sposób arbitralny, bez przeprowadzenia właściwej oceny skutków oraz z pominięciem międzynarodowych norm OECD w tym zakresie.

Konfederacja Lewiatan zaapelowała do uczestników rozpoczynających się negocjacji międzyinstytucjonalnych o rozważne prace nad tym projektem. Przypomniała też, że w ciągu ostatnich sześciu lat rynek regulowany w UE skurczył się o ponad 1000 firm, a tworzenie niepotrzebnych i nieprzemyślanych barier prowadzić będzie do odwrotnego od zamierzonego skutku, jakim jest dalsze osłabienie europejskich giełd, konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw i zmniejszenia liczby miejsc pracy.

źródło: Konfederacja Lewiatan