Rekomendacje dla władz UE, będące efektem tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), zmierzają do pobudzenia europejskiej gospodarki i wzmocnienia konkurencyjności Europy na świecie. EFNI od czterech lat organizuje w Sopocie Konfederacja Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz czołowymi polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami.

– Biznes chce się włączyć w budowę bardziej zamożnej Europy, której przewaga konkurencyjna powinna w większym stopniu opierać się na reindustrializacji oraz na połączeniu innowacji z cyfryzacją. Rekomendacje EFNI to szereg postulatów, których realizacja może pomóc uwolnić  potencjał Europy, osiągnąć wzrost i stworzyć nowe miejsca pracy w najbliższych latach – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Rekomendacje EFNI to zbiór konkretnych rozwiązań, mających na celu pobudzenie wzrostu i wzmocnienie konkurencyjności Europy, w tym między innymi: dokończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego i wewnętrznego rynku energii, zamknięcie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wspólnego rynku transatlantyckiego oraz zwiększenie nacisku na reindustrializację. Publikacja EFNI zawiera również przesłanie biznesu z krajów Trójkąta Weimarskiego, skierowane do nowych władz instytucji unijnych.

– Jeżeli Europa ma nadążać za globalną konkurencją, priorytetem nowej Komisji Europejskiej musi być konkurencyjność i tworzenie lepszego otoczenia regulacyjnego dla biznesu. Trzeba zapewnić przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, łatwiejszy dostęp do finansowania, które jest im niezbędne w rozwoju. Można tego dokonać przez udostępnienie środków z budżetu UE i z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dostrzegamy też potrzebę stworzenia wewnętrznego rynku energii w celu zapewnienia przystępnych cen dla przemysłu w Europie, co z kolei pobudzi wzrost i zwiększy zatrudnienie – ocenia Henryka Bochniarz.

Gospodarka europejska potrzebuje planu inwestycji

Komisja Europejska powinna w pierwszej kolejności wdrożyć ogłoszoną przez jej Przewodniczącego J.C. Junckera propozycję funduszu inwestycyjnego, w ramach którego 300 miliardów euro zostanie wydatkowanych ze środków publicznych i prywatnych w ciągu najbliższych trzech lat. To pobudzi europejską gospodarkę i stworzy nowe miejsca pracy. Działania te wymagają zapewnienia otoczenia przyjaznego inwestycjom, zmniejszenia obciążeń prawnych, promocji partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zwiększenia akcji kredytowej przez Europejski Bank Inwestycyjny. Trzeba również bardziej efektywnie wykorzystywać środki z budżetu UE i możliwości inwestowania na rynkach kapitałowych.

Spójność polityki przemysłowej, energetycznej i klimatycznej

Aby zwiększyć konkurencyjność Unii Europejskiej, należy dostosować jej politykę energetyczną i klimatyczną do jej celów przemysłowych, mając na uwadze wysoki potencjał wzrostu produkcji przemysłowej i zatrudnienia w tym sektorze. Produkcję przemysłową ograniczają wysokie ceny energii w Europie w porównaniu chociażby z cenami energii w Stanach Zjednoczonych. Ceny te mogą obniżyć się po utworzeniu wewnętrznego rynku energii, który według szacunków Komisji Europejskiej może przynieść korzyści gospodarcze na kwotę między 16 a 40 miliardów euro rocznie. Mając na uwadze obecne wyzwania geopolityczne w sąsiedztwie Unii Europejskiej, związane z potencjalnym ryzykiem odcięcia dostaw surowców energetycznych ze wschodu, należy więcej uwagi poświęcić dywersyfikacji. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi istniejącej infrastruktury i stworzeniu ogólnoeuropejskiej sieci przesyłowej.

Umowa TTIP z klauzulą ISDS

Szybkie zakończenie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP) to warunek konieczny przekształcenia potencjału gospodarki amerykańskiej i europejskiej w rzeczywisty dobrobyt przedsiębiorstw i obywateli. Będzie to miało w praktyce trzy korzyści: szerszy wybór usług, jednolite standardy i niższe cła. Dlatego po wejściu w życie umowa TTIP będzie miała duży wpływ na transatlantycką współpracę gospodarczą i stanie się zbiorem najlepszych praktyk dla podobnych negocjacji w przyszłości. Jest też sprawą kluczową, aby umowa zawierała postanowienia określające mechanizm rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo (ISDS), który przyczyni się do lepszego zabezpieczenia inwestycji. Ponadto władze UE powinny stworzyć koalicję partnerów społecznych w celu lepszego zrozumienia przez opinię publiczną korzyści wynikających z transatlantyckiej umowy handlowej dla europejskich przedsiębiorców i konsumentów, takich jak np. pełny dostęp do rynku amerykańskiego.

Jednolity rynek cyfrowy warunkiem niezbędnym do wykorzystania potencjału cyfryzacji

Komisarze europejscy powinni dążyć do zakończenia działań w kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego oraz wspierać cyfryzację gospodarki europejskiej. Może to doprowadzić do dodatkowego wzrostu nawet o 250 miliardów euro w następnych pięciu latach. W tym celu niezbędna jest transeuropejska infrastruktura. Jednym z czynników ograniczających rozwój gospodarki cyfrowej i handlu elektronicznego w Europie jest brak wspólnego prawa, co sprawia, że około 60% zamówień internetowych nie jest realizowanych. Należy zająć się tym problemem i stworzyć nowe ramy prawne, które będą lepiej chroniły konsumenta i dane.

EFNI 2015

Powyższe rekomendacje stanowią przykłady postulatów, które padły podczas tegorocznej edycji EFNI. Wzięło w niej udział ponad 130 wybitnych panelistów – polskich i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie biznesu, polityki i nauki. Kolejna – piąta już – edycja Europejskiego Forum Nowych Idei odbędzie się w Sopocie w terminie od 30 września do 2 października 2015 r.

źródło: Konfederacja Lewiatan