Tarcza dla branż – ZPP ocenia projekt. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia przedstawiony projekt ustawy zawierający szczegóły wsparcia antykryzysowego dla branż. Jednocześnie dostrzegając potrzebę jeszcze odważniejszych działań. Uważamy, że podejście oparte na punktowej pomocy dla konkretnych sektorów jest słuszne. Ponadto pozwala na stopniowanie działań w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 26 października zakłada wprowadzenie środków pomocowych bądź przedłużenie dostępności tych już istniejących. Dla ściśle określonych sektorów gospodarki. Proponuje się zatem m.in. wydłużenie dostępności niektórych z istniejących instrumentów wsparcia do połowy 2021 roku. Ponadto likwidację opłaty targowej a także wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego. Ponadto także zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne dla enumeratywnie wyliczonych (wg PKD) branż.

Tarcza dla branż - ZPP ocenia projekt - kobieta i trzech mężczyzn siedzą przy biurku i patrzą w monitor laptopa.
Tarcza dla branż – ZPP ocenia projekt

Oczekujemy odważniejszych działań

Zwracamy uwagę, że propozycja zwolnienia z ZUS oraz wprowadzenia świadczeń postojowych dla dotkniętych kryzysem epidemicznych branż jest zbieżna z tym, o co ZPP apelował w publikowanych ostatnio dokumentach. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że konieczne jest wprowadzenie automatycznego mechanizmu zwalniania ze składek na ubezpieczenia społeczne. Przyznawania świadczeń postojowych dla wszystkich branż objętych reżimem przekraczającym standard sanitarny DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki). Uważamy, że zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania w praktyce czynią zadość naszemu postulatowi. Pod warunkiem, że w przypadku wprowadzania kolejnych restrykcji, uprawnienie do świadczenia postojowego i zwolnienia z ZUS będzie konsekwentnie rozszerzane.

Mając na uwadze wszystkie powyższe względy, przedstawiony projekt ustawy oceniamy pozytywnie. Rząd zdecydował się zareagować konserwatywnie, przeznaczając na osłonę najbardziej narażonych branż kwotę ponad 800 mln zł. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu. Takie podejście daje przestrzeń do odważniejszych działań w przyszłości, jednak z naszego punktu widzenia pozostaje niewystarczające. Poza wsparciem finansowym w postaci zwolnień, ulg i świadczeń, a także postulowanym przez nas wsparciem płynnościowym. Długoterminowe kredyty gwarantowane przez PFR, częściowo zwrotne subwencje), konieczne jest wsparcie regulacyjne.

Tarcza dla branż – 5 kluczowych postulatów:

1) Wprowadzenie dwunastomiesięcznego moratorium na wszelkiego rodzaju nowe obciążenia procedowane w tej chwili, bądź przyjęte w ciągu tego roku. A jeszcze nieobowiązujące, takie jak choćby podatek cukrowy;

2) Wycofanie likwidujących poczucie bezpieczeństwa prawnego dla właścicieli aptek poprawek do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty;

3) Zakończenie i skonkludowanie prac nad systemowym wsparciem krajowych producentów leków, poprzez uchwalenie Refundacyjnego Trybu Rozwojowego przewidującego preferencje dla produkcji leków w Polsce;

4) Wprowadzenie jednolitej stawki 5% VAT dla wszystkich branż, które mają restrykcje ponad standard DDM. W tym na wszystkie usługi gastronomiczne, włączając w to serwowanie napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych. Przy jednoczesnym umożliwieniu sprzedaży napojów niskoalkoholowych na wynos i z dowozem w ramach koncesji na sprzedaż alkoholu do spożycia w lokalu;

5) Uelastycznienie przepisów prawa pracy oraz przyspieszenie procedur dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Tak by wpływ epidemii na rynek pracy pozostawał nie większy, niż do tej pory.

Poza powyższymi punktami, aktualne pozostają nasze postulaty zawarte w dwóch opublikowanych do tej pory dokumentach z konkretnymi rekomendacjami dla polityki gospodarczej, wobec drugiej fali epidemii koronawirusa, tj. dokumentu z założeniami tarczy 100 mld zł dla pracy oraz dokumentu z rekomendacjami branżowymi.

Źródło: ZPP