Podatek od nieruchomości – stawki maksymalne w 2021 roku. W dniu 30 lipca 2020 r. w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów określające wysokość stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Obwieszczenie dotyczy stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Ponadto opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów oraz opłaty reklamowej. 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określane są w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw finansów. Ulegają one corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W I półroczu 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9. Co oznacza wzrost cen o 3,9 proc. W związku z tym stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych wzrosną w 2021 r. o ok. 3,9 proc.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2021 roku -mężczyzna siedzi przy biurku i robi obliczenia na kalkulatorze.
Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2021 roku

Przede wszystkim warto pamiętać, że obwieszczenie określa jedynie stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych. Natomiast wysokości stawek obowiązujące w poszczególnych gminach ustalane są przez rady tych gmin w drodze uchwały.

Podatek od nieruchomości – górne granice stawek kwotowych w 2021

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,52 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową. Ponadto zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych. Ponadto ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Źródło: PWC