Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski. Agencja Fitch w komunikacie prasowym, uzasadniając ocenę, wskazuje na cechy polskiej gospodarki. Przede wszystkim jej zdywersyfikowanie, utrzymywanie się na ścieżce stabilnego wzrostu wspierane rozważnie prowadzoną polityką gospodarczą oraz członkostwem w UE.

Zdaniem agencji pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia odbiły się negatywnie na wzroście gospodarczym – w II kw. 2020 roku polski PKB zmalał o 8,9% kw/kw, co wynikało z załamania konsumpcji prywatnej i inwestycji. Spadek ten był jednak najniższy w gronie Grupy Wyszehradzkiej dzięki niższej zależności Polski od popytu zewnętrznego i zastosowaniu istotnego bodźca fiskalnego.

Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski- laptop i gazeta na stole
Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski

Fitch przewiduje, że w całym 2020 r. PKB spadnie o 3,5%, ale już w 2021 r. Polska powróci na ścieżkę wzrostu z dynamiką PKB w wysokości 4,5% oraz 3,3% w 2022 r. Czemu będzie sprzyjać wzrost inwestycji oraz konsumpcja prywatna. Agencja prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB wyniesie 8,2% w 2020 r., 5,4% w 2021 r. oraz 4% w 2022 r.. Oznacza to, że pozostaje poniżej krajowych oficjalnych szacunków. Odpowiednio: 12% w 2020 r. i 6% w 2021 r. Wynika to z bardziej optymistycznych założeń dotyczących wzrostu gospodarczego oraz potencjalnego wsparcia z funduszu naprawczego „Nowa Generacja UE”. Prognozowany przez agencję wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego w relacji do PKB wzrośnie w 2020 r. do 59,2%. Natomiast w latach 2021-2022 ustabilizuje się na średnim poziomie 59,3%.

Perspektywy ratingu

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku konsolidacji fiskalnej w średnim horyzoncie czasu prowadzącej do systematycznego spadku długu w relacji do PKB. Ponadto do trwałej poprawy wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto w ujęciu nominalnym. Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”. Natomiast obniżenie ratingu możliwe jest w przypadku długotrwałego wzrostu długu publicznego, np. z powodu braku konsolidacji finansów publicznych, urzeczywistnienia znacznych potencjalnych zobowiązań. Ponadto utrzymania słabszego wzrostu gospodarczego w średnim okresie. Obniżka oceny może nastąpić także w przypadku pogorszenia standardów rządzenia, jak i klimatu inwestycyjnego, które miałyby negatywny wpływ na gospodarkę.

Źródło: gov.pl