32. miejsce Polski w rankingu świadczy o tym, ze wciąż ponad 30 państw tworzy dla swoich przedsiębiorców lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Konfederacja Lewiatan uważa, że naszym celem powinno być przesunięcie się z czwartej do, co najmniej, drugiej dziesiątki państw w ciągu dziesięciu lat. Najgorzej wypadamy w kategoriach: uzyskiwania pozwoleń na budowę, dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej oraz rozliczania podatków. Jest to zbieżne z opiniami przedsiębiorców.

Opinie średnich i dużych przedsiębiorców  w większym stopniu pokrywają się z tezami zawartymi w rankingu Doing Business aniżeli przedsiębiorców małych. Przykładem jest pozytywna ocena wystawiona przez Bank Światowy dostępowi do kredytów w Polsce, tymczasem mali przedsiębiorcy twierdzą, że owszem, ale tylko większym firmom łatwo jest uzyskać zewnętrzne finansowanie.

Konfederacja Lewiatan nie podziela optymizmu rządzących co do spodziewanego wzrostu notowań Polski w kolejnych rankingach. Zapowiadane pozytywne zmiany w prawie budowlanym, prawie restrukturyzacyjnym czy też prawie działalności gospodarczej mogą zostać zniweczone przez planowane przez rząd rozwiązania dotyczące m.in. podatków. Wpływ na to może mieć wprowadzenie, projektowanej w ordynacji podatkowe, klauzuli obejścia prawa, która ze względu na swoją ogólną i nieprecyzyjną konstrukcję oraz niezwykle niski próg stosowania, wymusi na podatnikach analizę większości zawieranych transakcji pod kątem zagrożenia zastosowania klauzuli. Pociągnie to za sobą zarówno konieczność poniesienia dodatkowych nakładów pracy, jak i kapitału. Wpływ na ryzyko i koszty prowadzenia działalności gospodarczej będzie mieć również planowane zmarginalizowanie znaczenia interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Pozycji Polski w tym rankingu na pewno nie poprawią działania zmierzające do zwiększenia obciążeń podatkowych, takie jak: opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych, ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów finansowania długiem oraz obejmowanie kolejnych rodzajów działalności obowiązkowym prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W obszarze egzekucji umów, gdzie od lat pozycja Polski jest niesatysfakcjonująca, zagrożeniem  jest projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych radykalnie ograniczający prawo wyboru komornika na terenie całego kraju. Ten projektowany eksperyment na całym systemie egzekucji może zaprzepaścić, wieloletnią pracę wielu środowisk zmierzającą do zwiększania atrakcyjności Polski, jako obszaru do inwestowania. Raport Banku Światowego pokazuje, że w Polsce, w kolejnych latach, powoli poprawiają się wskaźniki związane z dochodzeniem należności. Zmniejszenie wolności wyboru komorników wpłynie na spadek pozycji Polski w raporcie, a zatem również na zmniejszenie atrakcyjności kraju, jako miejsca do inwestowania. W raportach Banku Światowego i jego rankingach brane są bowiem pod uwagę wyłącznie realne udogodnienia dla wierzycieli w danym kraju, uzyskane m.in. na podstawie opinii i ankiet prowadzonych wśród przedsiębiorców, w tym wierzycieli.

Komentarz Krzysztofa Kajdy, dyrektora departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan