Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to organ administracji publicznej, który został powołany w celu sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Urząd jest państwową osobą prawną, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Prezes Rady Ministrów.

KNF nadzoruje działalność m.in. firm ubezpieczeniowych, banków, domów maklerskich, pośredników finansowych, towarzystw emerytalnych (PTE) oraz funduszy inwestycyjnych (TFI).

Cele działalności Komisji Nadzoru Finansowego

Głównym celem działalności Komisji Nadzoru Finansowego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku usług finansowych. KNF stoi na straży stabilności rynku usług finansowego i bezpieczeństwa jego uczestników.

Cele i zakres uprawnień KNF zostały określone w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Kompetencje Komisji zostały określone w ustawach regulujących działalność poszczególnych sektorów rynku finansowego, np. bankowego czy kapitałowego.

Zadania Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja realizuje swoje zadania z pomocą organu wykonawczego, którym jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Do zadań tych należą:

  • Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego,
  • Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności,
  • Podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,
  • Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym,
  • Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego.

Więcej o zadaniach i działalności KNF dowiesz się z: https://bankiwpolsce.pl/

Jakie funkcje pełni KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego pełni następujące funkcje:

  • Funkcję regulacyjną – Komisja opracowuje standardy bezpieczeństwa, które powinny zostać wdrożone przez banki w celu zminimalizowania ryzyka płynności, operacyjnego i kredytowego.
  • Funkcję licencyjną – Komisja wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności przez banki, firmy ubezpieczeniowe, zakłady reasekuracji, SKOK-i krajowe instytucje płatnicze, OFE, fundusze inwestycyjne czy też firmy inwestycyjne.
  • Funkcję kontrolną – Komisja przeprowadza kontrole z urzędu w podmiotach nadzorowanych. Do kontroli może dojść również w sytuacji, gdy do Komisji wpłynie wiele zgłoszeń.
  • Funkcję Dyscyplinującą – Komisja może nałożyć karę finansową lub cofnąć licencję na prowadzenie działalności w przypadku naruszenia prawa przez instytucję finansową.

Komisja Nadzoru Finansowego – pozostała działalność

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi działalność istotną także z punktu widzenia konsumentów. KNF publikuje m.in. tzw. Listę Ostrzeżeń Publicznych. Na liście znajdują się podmioty, których działalność budzi poważne wątpliwości lub zostało wobec nich złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Komisja pozyskuje od konsumentów informacje o działalności nadzorowanych instytucji finansowych. Wszelkie informacje są analizowane i mogą być powodem do podejmowania działań w sprawie praktyk, które naruszają interesy konsumentów.

Z kolei Sąd Polubowny przy KNF rozpatruje spory między uczestnikami rynku finansowego. Wyroki KNF są zatwierdzane przez właściwy sąd powszechny, dzięki czemu zyskują moc prawną.