Wysokie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, wzrost wydatków na inwestycje, konsekwentna modernizacja największej polskiej elektrowni w Bełchatowie, rozstrzygnięcie przetargów na budowę 166 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej i wypłata imponującej dywidendy – to kluczowe wydarzenia III kwartału 2014 r. w Grupie Kapitałowej PGE.

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk EBITDA w III kwartale 2014 r. wyniósł 1,5 mld zł (1,9 mld zł w analogicznym okresie 2013 r.). To kolejny wynik okresowy zgodny z oczekiwaniami rynku (1,4 mld zł w II kwartale i 1,9 mld zł w I kwartale). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,6 mld zł (7,5 mld zł w III kwartale przed rokiem). Z punktu widzenia działalności operacyjnej wyniki Grupy Kapitałowej PGE znajdują się na oczekiwanym poziomie.

Największy udział w zysku EBITDA miał segment energetyki konwencjonalnej (około 900 mln zł) i dystrybucji (około 600 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował 80 mln zł, a połączone segmenty sprzedaży hurtowej i sprzedaży detalicznej 50 mln zł.

Wpływ na wynik finansowy miały niższe zrealizowane ceny energii. Wolumen produkcji netto na poziomie 13,8 TWh odzwierciedla dobrą dyspozycyjność mocy wytwórczych w energetyce konwencjonalnej. W segmencie dystrybucji nie było niespodzianek – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nakłady na inwestycje w III kwartale przekroczyły 1,6 mld zł i wzrosły o blisko 40 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. 1 mld zł trafił na modernizację i remonty istniejących aktywów. Budowa bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole kosztowała w tym czasie 239 mln zł. Rozpoczęte w lutym prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. W grudniu ruszy warta ok. 4 mld zł inwestycja w kompleksie wydobywczo-energetycznym Turów.

Korzystne rozstrzygnięcia sądowe umożliwiają nam wydanie polecenia rozpoczęcia prac wykonawcom już 1 grudnia tego roku i tym samym rozpoczęcie prac budowlanych przy nowym bloku na węgiel brunatny w Elektrowni Turów – mówi Marek Woszczyk.

Wykonawca zobowiązany jest do oddania inwestycji w terminie 56 miesięcy od wydania polecenia rozpoczęcia prac, czyli w trzecim kwartale 2019 r. Realizowana budowa nowoczesnych bloków węglowych w Opolu i Turowie, zastępujących stopniowo stare jednostki, będzie miała pozytywny wpływ na środowisko z uwagi na znacznie niższą – nawet o 25 proc. – emisyjność CO2, w porównaniu do jednostek starszego typu.

W segmencie energetyki odnawialnej, rozstrzygnięte zostały przetargi na farmy wiatrowe Lotnisko i Resko II, dzięki czemu ruszyły prace budowlane nad jednostkami o łącznej mocy 166 MW. Na koniec 2015 r. Grupa planuje osiągnąć poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej.

We wrześniu PGE wypłaciła dywidendę w wysokości 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, czyli 1,10 zł na akcję. To jeden z najlepszych wskaźników wśród spółek z europejskiego sektora elektroenergetycznego. Stopa dywidendy wyniosła 5,3 proc. W III kwartale Spółki Grupy Kapitałowej PGE podpisały umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK). Projekt ten służy realizacji celów zawartych w Strategii Grupy PGE na lata 2014-2020.

PGE S.A.