Państwowa Komisja Wyborcza wystąpiła do Głównego Inspektora Sanitarnego z apelem o ustalenie procedur bezpieczeństwa na najbliższe wybory prezydenckie. Podobny apel do Ministra Zdrowia wystosowała Unia Metropolii Polskich.

W piśmie do GIS z dnia 31 marca przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zwrócił uwagę na wybory prezydenckie. Że „niezbędne stało się ustalenie przez organ właściwy w sprawach zdrowia publicznego stosownych procedur (zasad) dla organów wyborczych oraz innych osób uczestniczących w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania wobec wyborców, członków komisji wyborczych, mężów zaufania oraz obserwatorów, a także zasad bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania w procedurze głosowania korespondencyjnego”.

Wybory prezydenckie – napływają pisma 

Szef PKW poinformował też, że w związku z licznie napływającymi pismami od jednostek samorządu terytorialnego, komitetów wyborczych, organizacji i obywateli. Państwowa Komisja Wyborcza to organ powołany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego. Jest zobowiązana do działania na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

Wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy. „Jednak w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie. To skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy. Proces ten, z uwagi na swoje znaczenie i złożony kształt, musi opierać się na jasnych i jednoznacznych normach wyprowadzanych wprost z Konstytucji” – wyjaśnił Marciniak. 

Dodał, że obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich. Natomiast wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu. „Dla realizacji tego celu prawo wyborcze musi być stabilne, w szczególności proces jego modyfikacji nie może budzić żadnych wątpliwości prawnych” – podkreślił przewodniczący PKW.

Apel o przesunięcie wyborów

PKW podtrzymała też swój apel z 27 marca. Skierowany był do organów władzy i administracji publicznej oraz komitetów wyborczych – „o konieczne współdziałanie w sprawach organizacji i przeprowadzenia wyborów z uwzględnieniem zarówno zdrowia i życia wyborców” jak i „dobra Rzeczypospolitej” oraz o „podjęcie rozstrzygnięć, które będą gwarantowały możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli”.

„W szczególności Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, iż nie uczestniczy w procesie stanowienia prawa. Albowiem ta kompetencja przysługuje wyłącznie władzy ustawodawczej, sprawowanej – z mocy art. 95 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – przez Sejm i Senat” – zaznaczył Marciniak.

Podobny apel o szczegółową instrukcję bezpiecznego postępowania w procesie przygotowawczym oraz wyborczym wystosowała do Ministra Zdrowia także Unia Metropolii Polskich.

Wybory prezydenckie na razie 10 maja

Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, opozycja apeluje o zmianę daty wyborów. Zdaniem opozycji jedyną możliwością przełożenia wyborów jest wprowadzenie w Polsce jednego z trzech stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

Źródło: Serwis samorządowy PAP