Przygotowana w MG i uchwalona 7 listopada 2014 r. ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zawiera szereg ułatwień dotyczących rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej (WIA), odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego o formie prowadzonej ewidencji oraz ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi.

WIA umożliwi podmiotom działającym w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, uzyskanie wiążącej dla organów podatkowych informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. „To rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz ułatwi przedsiębiorcom relacje z organami podatkowymi” – ocenia wicepremier Janusz Piechociński.

Wicepremier przypomina, że opracowane przez MG we współpracy z MF rozwiązania w obszarze obrotu olejami opałowymi dotyczą prawie 9 000 podmiotów gospodarczych. – „Zaproponowane zmiany obejmują m.in. zmniejszenie obciążeń administracyjnych, redukują również zakres danych określonych w miesięcznym zestawieniu oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych do celów opałowych” – wymienia szef resortu gospodarki.

Nowe przepisy odstępują także od stosowania obecnych konsekwencji wyższej stawki akcyzy w sytuacji, gdy dany podmiot nie złoży w terminie lub wcale, miesięcznego zestawienia oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliw płynnych. – „Teraz niedotrzymanie terminu określonego w ustawie będzie rodziło podobne konsekwencje jak niezłożenie deklaracji podatkowej” – zaznacza szef resortu gospodarki.

Zdaniem wicepremiera Piechocińskiego jedną z istotnych propozycji jest wprowadzenie zapisu o możliwości zastosowania wyższej stawki akcyzy w stosunku do paliw opałowych, dopiero gdy niespełnione zostaną warunki dotyczące oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych paliw do celów opałowych. Konieczne będzie  tym przypadku  postępowanie podatkowe, kontrolne lub kontrola podatkowa, które ustali cel użycia paliwa.

– „To rozwiązanie pozwoli na indywidualne zbadanie każdej sprawy i odstąpienie od stosowania stawki „sankcyjnej” w sytuacji, w której przedsiębiorca nie dopełnił formalnie przepisów ale użył paliwa zgodnie z przeznaczeniem, tj. do celów opałowych” – podkreśla wicepremier.

Według szacunków MG nowe przepisy wpłyną pozytywnie na rozwój przedsiębiorstw działających w sektorze, a zmniejszenie samych tylko obciążeń administracyjnych w tym zakresie może przynieść przedsiębiorcom, oszczędności w wysokości 0,13 mln PLN rocznie.

żródło: Ministerstwo Gospodarki