Minister rozwoju i finansów powołał Rzecznika Funduszy Europejskich. Została nim Agata Zielińska. Będzie koordynować problemy pomiędzy instytucjami dystrybuującymi środki, a beneficjentami.

Powołanie rzecznika funduszy europejskich przewidziano w znowelizowanej ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

– Jestem przekonany, że powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich usprawni kontakt pomiędzy poszczególnymi instytucjami a beneficjentami. Uwagi i opinie zgłaszane rzecznikowi przyczynią się do zwiększenia skuteczności wdrażania programów, a tym samym poprawi się efektywność wydatkowania środków publicznych i prywatnych – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Do zadań rzecznika będzie należało organizowanie procesu przyjmowania zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów i innych interesariuszy funduszy europejskich, dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. Chodzi m.in. o Programu Infrastruktura i Środowisko, a także Program Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia oraz Pomoc Techniczna.

Rzecznik, jak podano, ma konsultować, wspomagać i nadzorować analizę otrzymanych zgłoszeń, a także udzielać wyjaśnień w tym zakresie.

Na tej podstawie będzie dokonywać okresowych przeglądów procedur w ramach krajowych programów operacyjnych i proponować usprawnienia. Raport ze swojej pracy będzie corocznie przedstawiać właściwym instytucjom zarządzającym.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl