Światowy Dzień Ziemi. Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska wymieniane są jako niektóre z megatrendów biznesowych ostatnich lat. Podobnie jak niegdyś elektryfikacja czy produkcja na masową skalę. Eksperci oceniają, że w najbliższym czasie będzie on miał ogromny wpływ na konkurencyjność firm, a nawet ich przetrwanie na rynku.

Z okazji święta, jakim jest Dzień Ziemi, warto przyjrzeć się jak duże firmy w praktyce dbają o naszą planetę. Przykładem może być lider branży piwnej w Polsce – Kompania Piwowarska.

Podstawą strategii biznesowej Kompanii Piwowarskiej jest rozwój zrównoważony. To oznacza, że wszystkie działania mające na celu rozwój nie tylko firmy, ale także jej partnerów biznesowych i lokalnych społeczności powinny uwzględniać wpływ firmy na środowisko naturalne. Do nich można zaliczyć między innymi: dbanie o najniższy poziom zużycia wody przy produkcji piwa, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, monitorowanie i zmniejszenie zużycia energii, zmniejszanie wielkości odpadów, ich odzysk oraz recycling.

Dzień Ziemi. Rozwiązania na rzecz ochrony środowiska naturalnego lidera branży piwnej

Woda. Woda jest niezwykle istotnym składnikiem wielu produktów w tym również i piwa. Używana jest nie tylko do produktu finalnego, ale również w wielu procesach produkcyjnych. Dlatego istotnym elementem jest jej odzysk i zagospodarowanie skraplającej się w różnych procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Dzięki wielu rozwiązaniom w roku 2019 Kompania Piwowarska osiagnęła poziom 2,63 l na 1 l piwa. Jest to jeden z najlepszych wyników zużycia wody na produkcję jednego litra piwa  nie tylko w Polsce. Ale także na świecie.

Gazy cieplarniane. Kompania Piwowarska dba o środowisko naturalne. Konsekwentnie monitoruje również emisję CO2. Utrzymują jej niski poziom (6,63 kg CO2e/hl piwa) pomimo zwiększenia poziomu produkcji piwa w swoich browarach. Firma podpisała umowę z dostawcą energii wiatrowej innogy na zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki temu, w tym roku browary Kompanii Piwowarskiej w Tychach, Poznaniu i Białymstoku będą już w 40% zasilane energią elektryczną z OZE. W 2021 będzie to 100%. Wskutek tej zmiany browary KP ograniczą emisję CO2 o 66%, w porównaniu z 2019 r.    

Innym przykładem na to, że Kompania Piwowarska zwraca uwagę na kwestie klimatyczne jest zakup przez firmę lodówek bez czynnika chłodniczego HFC, który ma istotny wpływ na globalne ocieplenie.

Dzień Ziemi – sprzątanie świata

Odpady i recycling. Kompania Piwowarska stale udoskonala zarządzanie gospodarką produktów ubocznych i odpadów wytwarzanych w procesie produkcyjnym, tak, żeby sukcesywnie obniżać poziomwytwarzanych odpadów. Dzieje się to poprzez zapobieganie, redukcję, recykling oraz ponowne użycie. W 2019 roku firma poddała niemal wszystkie wytworzone w jej browarach produkty uboczne i odpady procesowi recyklingu (ponad 99%). Około 49% produktów Kompanii Piwowarskiej dystrybuowanych jest w opakowaniach zwrotnych: w szklanych butelkach zwrotnych oraz w kegach. Gdyby butelki zwrotne miały charakter bezzwrotnych, to odpadem stałoby się 965 mln butelek w 2019. To oznaczałoby około 315 tys. ton więcej szkła.  

W ubiegłym roku firma otworzyła przy poznańskim browarze punkt skupu butelek. Cieszył się on ogromną popularnością. W ciągu 8 miesięcy (od sierpnia 2019 roku do marca 2020) do punktu wróciło około 1 mln butelek. Obecnie jego działalność została zawieszona z powodu COVID-19, ale firma planuje już ponowne uruchomienie, gdy tylko będzie to możliwe.  

Ochrona zagrożonych gatunków. Należąca do Kompanii Piwowarskiej marka Żubr od lat wspiera Białowieski Park Narodowy, którego najbardziej znanym mieszkańcem jest właśnie żubr. W 2019 roku marka Żubr przeprowadziła wyjątkową akcję, której celem była ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt.  Z puszek i butelek piwa zniknął żubr. Ustąpił miejsca trzem gatunkom: wilkowi, rysiowi i sóweczce, a fundacja WWF Polska otrzymała od marki Żubr 1 mln złotych na wsparcie programów ochrony tych gatunków. 

Innymi działaniami, nie tylko na Dzień Ziemi, jest chociażby stopniowe przechodzenie całej organizacji na fakturowanie elektroniczne.

Kompania Piwowarska od lat koncentruje się na działaniach mających na celu dbanie o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska.Takie podejście jest realizacją wizji środowiskowej japońskiej Grupy Asahi, do której firma należy. Strategia zrównoważonego rozwoju, realizowana przez Kompanię Piwowarską, opiera się na czterech filarach: środowisko, społeczeństwo, odpowiedzialne wybory i odpowiedzialny biznes, i wypełnia 13. z 17-tu celów „Agendy 2030” ONZ.

materiał prasowy