Aktualizacja zapisów dotyczących zwiększania atrakcyjności specjalnych stref ekonomicznych oraz wprowadzenie nowych zasad udzielania pomocy dla przedsiębiorców to główne cele zmian regulacji dotyczących SSE. Pozwolą one zarządzającym strefami ogłaszać przetargi lub rokowania na udzielanie nowych zezwoleń na działalność w strefach. Dokumenty zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów 12 listopada 2014 r.

Główne propozycje przedstawione przez Ministerstwo Gospodarki w Propozycji działań zwiększających atrakcyjność specjalnych stref ekonomicznych dla inwestorów to złagodzenie reguł włączania do specjalnych stref ekonomicznych gruntów prywatnych do 2016 r., możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji oraz dostosowywanie obszarów stref do potrzeb przedsiębiorców. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 grudnia 2013 r. otrzymał nowe brzmienie w akapitach dotyczących maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Zmiany mają na celu przyspieszenie decyzji firm o realizacji nowych inwestycji do końca 2016 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach SSE dostosowuje krajowe przepisy do przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), a w przypadkach, gdy nie ma ono zastosowania do zasad określonych w wytycznych unijnych. Dotyczą one  przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej w latach 2014-2020. Główne zmiany obejmują m.in. intensywność pomocy, definicję dużego projektu inwestycyjnego, dodatkowe warunków przyznania wsparcia na inwestycje zmieniające proces produkcji lub dotychczasową działalność już istniejącego przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Gospodarki