Od lat konsekwentnie podejmowane są działania rządowe na rzecz m.in. ograniczenia nadprodukcji prawa, polepszenia jakości przyjmowanych regulacji i usprawnienia procesu legislacyjnego. Dzięki tym inicjatywom na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie ograniczono liczbę ustaw przyjmowanych przez Rząd.

W celu poprawy jakości otoczenia regulacyjnego i zwiększenia jego stabilności Ministerstwo Gospodarki koordynuje działania przewidziane w Programie „Lepsze Regulacje 2015”, przyjętym przez Radę Ministrów w styczniu 2013 r.

Jak wynika z szacunków MG nadprodukcja prawa została na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie ograniczona. W ostatniej kadencji średnia liczba projektów ustaw przyjmowanych w ciągu roku przez Rząd wyniosła 113 i była niższa o 34 proc. w porównaniu do okresu 2008-2011 r. oraz o 41  proc. niższa niż w okresie 2006-2007. Jednocześnie była ona aż o 47 proc. niższa od średniej liczby projektów rządowych przyjętych w latach 2002-2005.

Podobny trend widoczny jest w przypadku rozporządzeń Rady Ministrów. Liczba rozporządzeń przyjmowanych średnio w roku w latach 2012-2015 jest o ok. 26 proc. niższa od liczby z okresu trwania VI kadencji Sejmu, o ponad 42 proc. niższa od okresu V kadencji, i o ok. 55 proc. niższa od IV kadencji.

Maleje również średnia liczba ustaw uchwalanych przez Sejm. W ostatniej kadencji uchwalano średnio w roku 188 ustaw, tj. o 50 mniej niż w VI kadencji, tyle samo co w V kadencji oraz o 36 mniej niż w IV kadencji.

Coraz więcej publikowanych jest także tekstów jednolitych ustaw i rozporządzeń, które porządkują i zwiększają przejrzystość prawa. W 2014 r. ogłoszono teksty jednolite dla 142 ustaw i 315 rozporządzeń, w 2015 r. dla 169 ustaw i 187 rozporządzeń, podczas gdy np. w 2012 r. opublikowano 67 ustaw i 4 rozporządzenia. Publikowanie tekstów jednolitych pozwala na usystematyzowanie istniejącego porządku prawnego i ułatwia przedsiębiorcom dostęp do przepisów prawa.

O poprawie otoczenia regulacyjnego biznesu w Polsce świadczą m.in. również wyniki rankingu Banku Światowego, Doing Bussines 2016, badającego łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w 189 krajach świata. W najnowszym zestawieniu Polska zajęła 25 miejsce, podczas gdy sześć lat temu zajmowała 76 miejsce. W odniesieniu do zeszłorocznego zestawienia jest to awans o 3 pozycje dzięki wprowadzeniu ułatwień w prowadzeniu biznesu w zakresie dostępu do elektryczności i systemu podatkowego. Ponadto Bank Światowy w swym raporcie pochwalił Polskę za wysoką przejrzystość procesu legislacyjnego, w tym dostępność projektów aktów prawnych na ogólnodostępnych stronach internetowych oraz proces konsultacji i ocenę skutków projektowanej regulacji. Dodatkowo za niezwykle duże osiągnięcie zostało uznane skrócenie czasu egzekwowania umów w Polsce z 1000 dni w 2004 r. do 685 dni w 2015 r.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki