Home Aktualności Przeciwdziałanie nadprodukcji prawa to istotny element budowy stabilnego otoczenia prawnego biznesu

Przeciwdziałanie nadprodukcji prawa to istotny element budowy stabilnego otoczenia prawnego biznesu

Od lat konsekwentnie podejmowane są działania rządowe na rzecz m.in. ograniczenia nadprodukcji prawa, polepszenia jakości przyjmowanych regulacji i usprawnienia procesu legislacyjnego. Dzięki tym inicjatywom na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie ograniczono liczbę ustaw przyjmowanych przez Rząd.

W celu poprawy jakości otoczenia regulacyjnego i zwiększenia jego stabilności Ministerstwo Gospodarki koordynuje działania przewidziane w Programie „Lepsze Regulacje 2015”, przyjętym przez Radę Ministrów w styczniu 2013 r.

Jak wynika z szacunków MG nadprodukcja prawa została na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie ograniczona. W ostatniej kadencji średnia liczba projektów ustaw przyjmowanych w ciągu roku przez Rząd wyniosła 113 i była niższa o 34 proc. w porównaniu do okresu 2008-2011 r. oraz o 41  proc. niższa niż w okresie 2006-2007. Jednocześnie była ona aż o 47 proc. niższa od średniej liczby projektów rządowych przyjętych w latach 2002-2005.

Podobny trend widoczny jest w przypadku rozporządzeń Rady Ministrów. Liczba rozporządzeń przyjmowanych średnio w roku w latach 2012-2015 jest o ok. 26 proc. niższa od liczby z okresu trwania VI kadencji Sejmu, o ponad 42 proc. niższa od okresu V kadencji, i o ok. 55 proc. niższa od IV kadencji.

Maleje również średnia liczba ustaw uchwalanych przez Sejm. W ostatniej kadencji uchwalano średnio w roku 188 ustaw, tj. o 50 mniej niż w VI kadencji, tyle samo co w V kadencji oraz o 36 mniej niż w IV kadencji.

Coraz więcej publikowanych jest także tekstów jednolitych ustaw i rozporządzeń, które porządkują i zwiększają przejrzystość prawa. W 2014 r. ogłoszono teksty jednolite dla 142 ustaw i 315 rozporządzeń, w 2015 r. dla 169 ustaw i 187 rozporządzeń, podczas gdy np. w 2012 r. opublikowano 67 ustaw i 4 rozporządzenia. Publikowanie tekstów jednolitych pozwala na usystematyzowanie istniejącego porządku prawnego i ułatwia przedsiębiorcom dostęp do przepisów prawa.

O poprawie otoczenia regulacyjnego biznesu w Polsce świadczą m.in. również wyniki rankingu Banku Światowego, Doing Bussines 2016, badającego łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w 189 krajach świata. W najnowszym zestawieniu Polska zajęła 25 miejsce, podczas gdy sześć lat temu zajmowała 76 miejsce. W odniesieniu do zeszłorocznego zestawienia jest to awans o 3 pozycje dzięki wprowadzeniu ułatwień w prowadzeniu biznesu w zakresie dostępu do elektryczności i systemu podatkowego. Ponadto Bank Światowy w swym raporcie pochwalił Polskę za wysoką przejrzystość procesu legislacyjnego, w tym dostępność projektów aktów prawnych na ogólnodostępnych stronach internetowych oraz proces konsultacji i ocenę skutków projektowanej regulacji. Dodatkowo za niezwykle duże osiągnięcie zostało uznane skrócenie czasu egzekwowania umów w Polsce z 1000 dni w 2004 r. do 685 dni w 2015 r.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki