Rząd przyjął dzisiaj projekt ustawy Prawo o działalności gospodarczej, która ma być konstytucją polskich przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia zawarte w niej prawa przedsiębiorców.

Ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wzmocnią prawa i gwarancje dla przedsiębiorców.

– Bardzo pozytywnie oceniamy sformułowanie katalogu zasad dotyczących praw przedsiębiorców na podstawie norm wywiedzionych z przepisów Konstytucji RP i z fundamentalnych zasad prawa Unii Europejskiej, np. takich jak zasada co nie jest prawem zabronione jest dozwolone, czy zasada proporcjonalności. Zasady te będą stanowić istotne wskazówki interpretacyjne dla sądów i organów administracji we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego – mówi Bartosz Wyżykowski, radca prawny, zastępca dyrektora departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Kluczowe jest też kompleksowe uregulowanie w kodeksie postępowania administracyjnego zasad nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Dzięki temu zapewnione zostaną jednolite standardy traktowania jednostek oraz zagwarantowane zostanie wymierzanie kar racjonalnych i adekwatnych do popełnionego naruszenia.

Korzystnym jest również wprowadzenie mechanizmu polegającego na tym, aby przed wydaniem decyzji w sprawach wszczynanych na wniosek, organ wskazywał na braki lub przesłanki, których niespełnienie może stanowić podstawę wydania decyzji odmownej. Uzupełnienie tych braków, lub spełnienie przesłanek przez stronę-przedsiębiorcę, skutkowałoby wydaniem decyzji pozytywnej.

W projekcie znalazła się propozycja, aby tam, gdzie charakter sprawy na to pozwala, organ przed wydaniem rozstrzygnięcia w danej instancji, mógł załatwić sprawę w drodze spotkania mediacyjnego. Co do zasady, to bardzo dobra regulacja, bowiem dziś organy i urzędnicy często obawiają się kierować sprawy do mediacji, uznając, że bez jednoznacznej podstawy prawnej nie mają takiej możliwości. Choć można dyskutować, czy taka interpretacja jest uzasadniona, rzeczywiście przepisy, a zwłaszcza kodeks postępowania administracyjnego nie przewidują takiej możliwości wprost. Zatem z punktu widzenia pewności prawa, rozwiązanie to jest pożądane. Postępowanie mediacyjne umożliwiałoby organowi i stronie lub stronom przedstawienie swoich stanowisk i w konsekwencji mogłoby prowadzić do szybszego rozstrzygnięcia sprawy, jako, że decyzja nie byłaby zaskarżana do organów wyższych instancji i sądów administracyjnych.

Negatywnie należy jednak ocenić fakt, że projekt procedowany jest w tak szybkim tempie. Może to spowodować, że będzie zawierał luki lub błędy, a co za tym idzie wkrótce konieczne będą nowelizacje ustawy.

źródło: Konfederacja Lewiatan