Znamy terminy składania wniosków na 2023 rok w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zatwierdzone 19 stycznia. Do kogo adresowane są FENG i jakie kwoty zostaną przeznaczone na wsparcie nowoczesnej gospodarki?

Terminarz uwzględnia terminy wszystkich planowanych w 2023 r. konkursów, finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. W ramach programu wnioskodawcy mogą otrzymać m. in. wsparcie w przeprowadzeniu procesu prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz na rozpoczęcie współpracy nauki z biznesem. Planowane są aż 53 nabory.

Unijne wsparcie dla nowoczesnych przedsiębiorców

FENG to program o łącznym budżecie wynoszącym blisko 8 mld euro. Taka Inicjatywa oferuje przedsiębiorcom wsparcie na każdym etapie rozwoju:
–  m.in. w obszarach działalności badawczo-rozwojowej (tzw. B+R),
automatyzacji i robotyzacji,
umiędzynarodowienia firmy,
– wspieraniu projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki,
– wsparciu projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów “Europejskiego Zielonego Ładu”.

Program daje możliwość wykorzystania zakresie badań i innowacji. Co więcej, pozwala zacząć wykorzystywać zaawansowane technologie także przez małe i średnie przedsiębiorstwa.  Daje okazję do rozwinięcia konkretnych umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

Wcześniejsze programy wykorzystujące fundusze europejskie: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 łącznie objęły blisko 30 tysięcy projektów i pozwoliły utworzyć ponad 75 tysięcy miejsc pracy.

Fundusze dla wszystkich!

Oferta Programu skierowana jest do wspomnianych małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, zarówno, jak i dużych. Z programu może skorzystać sektor nauki — uczelnie wyższe, instytutów jak PAN oraz te badawczo-rozwojowe, a ponadto konsorcja przedsiębiorców.

Aplikować o fundusze mogą także instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki przedsiębiorczości i innowacji oraz instytucje finansowe.

W ramach programu FENG dostępne są formy wsparcia jak:
– dotacje,
– instrumenty finansowe (kapitałowe oraz gwarancyjnych),
– instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne. 

W ramach programu FENG na pomoc mogą liczyć organizacje na każdym etapie rozwoju.

lupa na słowach o inwestowaniu w celu zilustrowania artykułu o funduszach europejskich
Gotowi na nowe Fundusze Europejskie? Budżet na 2023

PARP ogłasza konkursy

W pierwszym kwartale 2023 r. w ramach FENG, za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wystartują nabory do projektów: Ścieżka SMART (ogłoszenie naboru 7 lutego, składanie wniosków od 21 lutego 2023 r.) oraz Współfinansowanie działań EDIH – Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (ogłoszenie naboru 28 lutego, składanie wniosków od 28 marca 2023 r.).

Niemal 2,8 mld euro to budżet PARP w ramach programu FENG. To olbrzymia szansa dla wszystkich firm, aby wdrażać swoje plany rozwojowe.

Pierwszym uruchamianym konkursem jest ścieżka SMART, gdzie na realizację innowacyjnych przedsięwzięć PARP przekaże 1 mld euro. (FENG przeznaczone zostaną na nią w kwocie 10,67 mld zł z FENG, z czego PARP dysponuje kwotą 6,67 mld zł.)

Konkurs ten daje przedsiębiorcom możliwość samodzielnego dobierania modułów do realizowanego projektu. Dzięki temu będą mogli bardziej elastycznie realizować swoje plany. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych w projekcie to 80%.

Pierwszy konkurs PARP będzie skierowany na realizację projektów indywidualnych MŚP (małych i średnich firm).

Budżet działań EDIH to w tym roku to 245 mln zł. Konkurs ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności sektora MŚP poprzez wdrażanie najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej. Usługi Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych mają umożliwić przedsiębiorstwu stworzenie planu transformacji cyfrowej, zapewnić dostęp do specjalistycznej wiedzy, a także stworzyć warunki do testowania i eksperymentowania.

Nabory dedykuje się także do instytucji wspierających biznes, instytucji nauki oraz dla przedsiębiorstw. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków europejskich w projekcie wynosi 100%.

Będzie więcej konkursów na FE

W kolejnych miesiącach wszyscy będą mogli wziąć udział także w następujących konkursach:
Granty na Eurogranty (budżet: 65 mln zł)

Zwiększają one udział podmiotów w programach Unii Europejskiej zarządzanych przez Komisję Europejską. Maksymalny poziom dofinansowania przez UE w projekcie wynosi 100%.

Rozwój oferty klastrów dla firm (budżet: 66 mln zł)

Konkurs ma wzmocnić profesjonalizację koordynatorów klastrów oraz zapewnić wsparcie w ich internacjonalizacji klastrów na wydarzeniach branżowych. k transformacja cyfrowa, wprowadzenie GOZ, gospodarki niskoemisyjnej czy nowoczesnej edukacji. Do konkursu oczywiście mogą zgłaszać się klastry, a maksymalny poziom dofinansowania unijnego w projekcie wynosi 85%.

Rozwój oferty OI dla firm (budżet: 66 mln zł)

Konkurs ma na celu wydobycie potencjału pojedynczych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach lub konsorcjalnych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach tematycznych (np. ośrodki innowacji cyfrowych oraz ośrodki zielonych innowacji) i rozszerzyć ich oferty o nowe lub ulepszone, innowacyjne usługi dla firm.

Beneficjentami mogą zostać instytucje otoczenia biznesu oraz ośrodki innowacji. Dofinansowania UE sięgnie 100%.

Promocja marki Innowacyjnych MŚP (budżet: 155 mln zł)

Celem jest rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych, jak i perspektywicznych rynków. Udział zwiększy więc ich potencjał eksportowy, wzrost i za tym konkurencyjność. Do konkursu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie firmy, a maksymalny poziom dofinansowania z funduszy europejskich w projekcie wyniesie 50%.

Laboratorium innowatora (budżet: 11 mln zł)

Stanowi wsparcie samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej typu start-up. Jak? M. in. przez programy mentoringowe, dostęp do prototypowni, laboratorium, co-workingu itd. Beneficjentami konkursu mogą zostać instytucje otoczenia biznesu. Maksymalny poziom dofinansowania unijnego w projekcie to 100%.

Startup Booster Poland (budżet: 91 mln zł)

Konkurs, który przyspiesza rozwój przedsiębiorstw w Polsce. Dofinansowanie w jego ramach obejmuje programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów). W zależności od rodzaju programu akceleracyjnego przewiduje się finansowanie w formie grantu dla startupów z przeznaczeniem na konkretne formy wsparcia.

Wnioski mogą składać MŚP oraz instytucje otoczenia biznesu. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%.

Harmonogram naborów na konkursy z funduszami europejskimi

Terminy na stronie Programu Inteligentny Rozwój

Instytucją Zarządzającą programem FENG 2021-2027 jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego realizację prowadzi PARP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI).

Źródło: PARP