Komisja Europejska (KE) zatwierdziła wsparcie dla 9 polskich projektów gazowych na ponad 750 mln euro (ponad 3 131 mln zł). Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, za realizację której odpowiada Minister Gospodarki.

Realizacja projektów przyczyni się do budowy Unii Energetycznej poprzez zwiększenie zdolności przesyłu gazu między Polską a sąsiednimi krajami. Polska sieć gazociągów stanie się integralną częścią europejskiej infrastruktury przesyłowej, a ich rozbudowa pozwoli na dostawy gazu ziemnego z różnych kierunków. Inwestycje te przyczynią się do optymalizacji systemu przesyłu gazu ziemnego, zwiększenia przepustowości oraz umożliwią odbiór gazu z nowych źródeł dostaw.

Za realizację projektów odpowiada Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.

Decyzja Komisji Europejskiej została wydana dla projektów:

  1. Gazociąg Zdzieszowice – Kędzierzyn Koźle – Tworóg
  2. Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń
  3. Gazociąg Tworóg – Tworzeń
  4. Gazociąg Leśniewice – Łódź
  5. Gazociąg Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska 6. Gazociąg Wronów – Rembelszczyzna
  6. Gazociąg Wronów – Kozienice
  7. Gazociąg Szczecin – Gdańsk Etap V Goleniów – Płoty
  8. Gazociąg Lewin Brzeski – Nysa

Inwestycje przyczynią się również do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale całej UE poprzez dywersyfikację kierunków dostaw.

Realizacja  projektów będzie mieć również wpływ na rozwój konkurencyjnego rynku gazu,  dzięki możliwości wprowadzenia przez Gaz-System, w jak najkrótszej perspektywie korzystania z usługi transportu sieciowego gazu, w pełnym zakresie wynikającym z zasady dostępu stron trzecich (TPA).

Pozytywnym efektem dofinansowania publicznego dla planowanych inwestycji, będzie m.in. to, że ich koszty nie zostaną przerzucone na odbiorców końcowych w postaci podwyższonych opłat za usługi przesyłowe.

KE uznała także, że przedłożone projekty są zgodne z zasadami  pomocy publicznej, funkcjonującymi w UE.

źródło: Ministerstwo Gospodarki