Sprzedaż drewna dla przemysłu w 2023 r. – Lasy Państwowe modyfikują kryteria. Nowe zasady mają stabilizować ceny i ograniczyć wywóz surowca z Polski. Symulowana cena minimalna dla drewna ogółem będzie o 21 proc. niższa od ceny uzyskanej w procedurach na 2022 r., dając kupującym możliwość znaczących obniżek cen. Dla drewna ogółem będzie to 269 zł/m3. Od tego pułapu przedsiębiorcy będą składali oferty.

Aż 70% drewna jest dostępne wyłącznie dla stałych nabywców na Portalu Leśno-Drzewnym. Daje im to gwarancję dostaw surowca, czyli stabilne warunki prowadzenia firm. Ponadto 30% drewna Lasy Państwowe sprzedają na otwartych aukcjach (e-drewno), organizowanych z myślą o firmach z tradycjami, ale i o tych, które dopiero pojawiły się na rynku.

Jak podają Lasy Państwowe modyfikacje wprowadzone w regulaminie sprzedaż drewna dla przedsiębiorców na 2023 rok mają na celu maksymalizację przerobu drewna na rynku krajowym. Co za tym idzie, ograniczenie eksportu drewna nieprzetworzonego. Wpłyną też na zmniejszenie niekorzystnej różnicy cen pomiędzy kanałem dystrybucji dla stałych odbiorców (Portal Leśno-Drzewny) i aukcjami systemowymi e-drewno. Znaczna różnica cen pomiędzy oboma kanałami dystrybucji mogła przyczyniać się do spekulacyjnego obrotu surowcem. 

Sprzedaż drewna dla przemysłu w 2023 r. – Lasy Państwowe wprowadzają zmiany - drewno ułożone na sobie w lesie.
Sprzedaż drewna dla przemysłu w 2023 r. – Lasy Państwowe wprowadzają zmiany

Sprzedaż drewna dla przemysłu w 2023 r. – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Kryteria pozacenowe w PL-D – wzrost do 20%

Pozacenowe kryteria oceny ofert zostały wprowadzone już w ubiegłym roku. Lasy Państwowe przeanalizowały tegoroczne doświadczenia i zmodyfikowały pozacenowe kryteria oceny ofert na przyszły rok. Będą one jeszcze w większym stopniu zabezpieczały interes naszych przedsiębiorców. W ocenie ofert na rok 2023 łączna waga kryteriów pozacenowych wzrosła do 20%.

6500 klientów Lasów Państwowych zadeklarowało w 2022 r. posiadanie zakładów przerobu na terenie UE. Dlatego zapadła decyzja o zamianie tego kryterium na kryterium głębokości przerobu surowca.

Punkty za zaawansowany przerób

Na rok 2023 obowiązywać będą dwa kryteria pozacenowe:

– kryterium przerobu – maksymalnie 10 punktów otrzyma przedsiębiorca, który przerabia całe drewno kupione od Lasów Państwowych,

– kryterium głębokości przerobu – czyli jego zaawansowania. Za zaawansowany przerób większości drewna można otrzymać 10 punktów. Za przerób niskozaawansowany, jak korowanie, sortowanie bądź konfekcjonowanie, można otrzymać tylko połowę punktów. W przypadku niestosowania procesów technologicznych związanych z przerobem przedsiębiorca otrzyma 0 punktów. Zastosowane kryteria mają również na celu wspierać i zachęcać przedsiębiorców do samodzielnego, jak najbardziej zaawansowanego przerobu.

Jednolita cena minimalna w PL-D i na aukcjach

Kwestią podstawową będzie urynkowienie cen minimalnych (otwarcia). Ich podstawą na 2023 r. są ceny minimalne z procedur na 2022 r., podniesione tylko o połowę zmiany cen uzyskanych na w procedurach na 2022 r. Symulowana cena minimalna dla drewna ogółem jest aż o 21% niższa od ceny uzyskanej w procedurach na 2022 r. Daje to kupującym możliwość znaczących obniżek cen.

Dla drewna ogółem będzie to 269 zł/m3. Od tego pułapu przedsiębiorcy będą składali oferty.

Powodem takiego ustalania ceny minimalnej (wywoławczej) stał się nadmierny rozdźwięk pomiędzy cenami w sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (dostępnej dla stałych klientów) i na aukcjach e-drewno.

Na aukcjach stali klienci uzupełniają zakupy, a nowi przedsiębiorcy, bez udokumentowanej historii zakupów, rozpoczynają działalność na rynku drzewnym. Aukcje cechują się wyższą konkurencyjnością, a osiągane ceny są wyższe. W bieżącym roku na otwartych aukcjach, w wyniku konkurencyjnych zakupów przedsiębiorców, ceny osiągnęły poziom ponad dwukrotnie wyższy niż na rynku dla stałych nabywców. Wysokie oferty pojawiły się m.in. z uwagi na znakomitą koniunkturę panującą w przemyśle drzewnym w roku 2021 i początkach roku 2022.

Dalsze utrzymywanie takiej sytuacji nie jest możliwe i stanowi zagrożenie wykreowania dwóch odrębnych rynków. Co wiąże się z konsekwencjami w postaci możliwych spekulacji (np. po co przerabiać tańsze drewno nabyte w procedurze sprzedaży ofertowej, skoro można je odsprzedać ze znacznym zyskiem po cenach aukcyjnych). Efekt jest też taki, że znaczna część stałych klientów przestała uzupełniać zakupy w systemie aukcyjnym.

Eksport firm niewliczany do historii zakupów

Drewno, wobec którego sami kupujący zadeklarowali wywóz z Polski, nie będzie wliczone do historii sprzedaży w procedurach na 2023 r. Ograniczono również liczbę miejsc załadunku do maksymalnie trzech, zapewniając możliwość obniżenia kosztów spedycji drewna ponoszonych przez kupujących.

Źródło: Lasy Państwowe