Praca zdalna na dobre wpisała się w krajobraz rynku zatrudnienia. W nowelizacji Kodeksu pracy pojawił się rozdział poświęcony regulacjom pracy zdalnej (zastąpi obecne przepisy o telepracy). Regulacje w tym zakresie są potrzebne, ponieważ obecne prawo nie zna pojęcia pracy zdalnej, nie określa więc co komu wolno w jej ramach i na jakich zasadach.

Ustawa wprowadzająca pracę zdalną do Kodeksu pracy ustala przede wszystkim definicję pracy zdalnej polegającej na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. W tym pod adresem zamieszkania pracownika, i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Oznacza to w praktyce, że w godzinach pracy pracownik musi być w zgłoszonym miejscu i dostępny. Jeśli więc pracownik przeniesie się do kawiarni, czy będzie pracować z działki, jest to niezgodne z prawem. Problemy z zasięgiem czy brak internetu nie mogą być usprawiedliwieniem.

Praca zdalna 2023

Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową (częściowo w domu, częściowo w firmie), stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy. Będzie ona mogła być uzgodniona zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia. W formie zmiany warunków umowy o pracę – nie będzie wymagana forma pisemna.

Praca zdalna 2023 - zmiany w Kodeksie pracy - kobieta siedzi przy stole z telefonem w ręku, na którym stoi laptop i kawa.
Praca zdalna 2023 – zmiany w Kodeksie pracy

Ustawa przewiduje, że w razie uzgodnienia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia zarówno pracownik, jak i pracodawca może wystąpić z wiążącym wnioskiem o powrót do tradycyjnej pracy w zakładzie pracy. W niektórych przypadkach pracodawca nie będzie mógł im odmówić.

Praca zdalna – dla kogo?

Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

  • pracownika–rodzica dziecka m.in. legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownicę w ciąży,
  • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Praca zdalna – obowiązki pracodawcy

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza uregulowanie obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną. Pracodawca będzie zobowiązany np. pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Ponadto „inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej”. Jakie?

  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy;
  • zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć konieczne ich koszty;
  • pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych;
  • pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej;
  • zapewnić pracownikowi szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
  • ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie np. prywatnego laptopa pracownika oraz innych materiałów niezapewnionych przez pracodawcę.

Praca zdalna na żądanie

Praca zdalna okazjonalna będzie udzielana na wniosek pracownika w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym. Z uwagi na jej szczególny charakter, nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej (np. obowiązek zapewnienia materiałów i narzędzi pracy).

Przepisy regulujące pracę zdalną są zawarte w nowelizacji Kodeksu pracy, którą Sejm przyjął 10 stycznia 2023. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Vacatio legis wynosi 2 miesiące.

Źródło: gov.pl