Można dzierżawić prawa majątkowe – wynika z wyroku WSA. To zaś otwiera prawo do opodatkowania przychodów z takiej dzierżawy stawką 8,5%, czyli taką, jaka obejmuje dochody z umów odnośnie najmu czy o podobnym charakterze.

Jest wiele przypadków, kiedy bardziej opłaca się być płatnikiem podatku zryczałtowanego niż podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Tak jest choćby w przypadku umów najmu czy dzierżawy, zawartych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Ci, jeśli dokonają zgłoszenia do urzędu skarbowego, mogą od tego typu przychodów zapłacić podatek o stawce 8,5%, podczas gdy przy płatności na zasadach ogólnych wynoszą 18 i 32%. Pytanie tylko, co może być przedmiotem dzierżawy.

Skoro jest dzierżawa, to powinno być 8,5%

Podatnik wystąpił do izby skarbowej z wnioskiem o interpretację, dotyczącą opodatkowania przychodu z dzierżawy znaku towarowego. Umowę zawarł ze spółką komandytową, której jest wspólnikiem (komandytariuszem), sam zaś nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej.

Umowa, jak wyjaśnił podatnik we wniosku, została zawarta na podstawie art. 162 § 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) w związku z art. 709 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93), który stanowi, że przepisy ustawy dotyczące dzierżawy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw.

We wniosku znalazło się pytanie, czy w tej sytuacji podatnik może opodatkować przychód z tej umowy podatkiem zryczałtowanym? Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 2 ust. 1a), tym rodzajem daniny można objąć przychody z umowy dzierżawy i pokrewnych, o ile zostały zawarte przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. A zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a tej ustawy, stawka podatkowa w tym przypadku wynosi 8,5%.

Wnioskodawca uznał, że powinien mieć taką możliwość, bo skoro Sąd Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2011 r. (IV CSK 274/10) potwierdził, że istnieje możliwość zawarcia umowy dzierżawy praw majątkowych, to przychody w ten sposób uzyskane powinny być traktowane jak przychody z dzierżawy rzeczy.

Nie ryczałt, ale skala

Jednak Izba Skarbowa w Łodzi uznała, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Według niej, przychód z użyczenia spółce znaku towarowego będzie stanowić wpływy z prawa majątkowych, a jako takie zaś powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych. To zaś oznacza, że podatnik nie może płacić podatku zryczałtowanego, bo przepisy nakazują takie przychody rozliczać według zasad ogólnych, a więc z zastosowaniem skali podatkowej.

Podatnik odwołał się od tej decyzji, a kiedy Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że nie ma powodu do zmiany wykładni, skierował sprawę do sądu. A Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 24 września 2015 r. (sygnatura I SA/Łd 657/15) uchylił zaskarżoną interpretację.

Przepisy podatkowe mówią o dzierżawie praw majątkowych

Sędziowie przychylili się do stanowiska skarżącego i zwrócili uwagę, że przepisy podatkowe mówią, iż źródłem przychodów jest dzierżawa i umowy pokrewne. I choć w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wspomina się, o jakie umowy chodzi, to jednak w art. 16a tejże ustawy mowa jest o przychodach „z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze”. A więc nie można rozłącznie traktować obu przepisów, jak uczynili to urzędnicy z Łodzi.

Poza tym zwrócili oni uwagę, że zazwyczaj za przychody z praw majątkowych uznaje się takie wpływy, w których bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe. Jeśli zaś mamy do czynienia z dzierżawą praw majątkowych, to trzeba uznać, że bezpośrednim źródłem przychodów jest właśnie dzierżawa. A to otwiera pole do objęcia ich podatkiem zryczałtowanym ze stawką 8,5%.

Będzie nowa wykładnia

Sędziowie uchylili interpretację, co oznacza, iż izba skarbowa będzie musiała wydać nową interpretację. Jednak w treści wyroku znalazło się zalecenie, aby wziąć powyższe argumenty pod uwagę przy jej tworzeniu. To zaś oznacza, że nowa wykładnia powinna być korzystna dla podatnika.

Autor: Marek Siudaj, Tax Care