Kopie wystawionych paragonów należy przechowywać przez 5 lat. Przez taki okres fiskus ma prawo zażądać przedstawienia zarchiwizowanego dowodu sprzedaży i to zarówno tego w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Przedsiębiorca wystawia paragony nabywcom jego produktów czy usług, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi własnych działalności gospodarczych. Kopie tych paragonów stanowią jedyne dowody źródłowe świadczące o tym, że dana sprzedaż miała miejsce – zawierają nazwę i NIP sprzedającego przedsiębiorcy, dokładną datę sprzedaży, nazwę i ilość sprzedanego towaru lub usługi, kwoty podatków i zastosowanych stawek podatków oraz łączną kwotę należności.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, przedsiębiorcy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązek przechowywania przez określony okres czasu kopii dokumentów fiskalnych. Są nimi paragon fiskalny, faktura i raport fiskalny (§ 2 pkt 1 ww. rozporządzenia). Natomiast z art. 112 ustawy o VAT wynika, że podatnicy obowiązani są do przechowywania ewidencji prowadzonej dla celów rozliczenia VAT-u oraz wszystkich dokumentów związanych z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. zasadniczo przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Wykorzystując właśnie kopie paragonów, fiskus przez te 5 lat może skontrolować zbieżność sprzedaży z zakupami (a w domyśle rozliczenie VAT-u), czyli mówiąc wprost sprawdzić, czy przedsiębiorca rzetelnie rejestrował wszystkie transakcje sprzedaży. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorca był w stanie bezproblemowo takie dane udostępnić.

Fiskus nie odpuści

Warto przypomnieć, że już od paru lat istnieje możliwość nabycia kas fiskalnych z funkcją elektronicznego zapisu kopii dokumentów kasowych, zatem nikt nie powinien się tłumaczyć trudnością w gromadzeniu, przechowywaniu i archiwizowaniu rolek z paragonami. Tak samo będzie w przypadku tłumaczenia się mało czytelnymi czy wypłowiałymi paragonami. Taki problem może dotyczyć właścicieli starszych kas fiskalnych, takich z kopią papierową, którzy nie używają atestowanego gatunku papieru. Nowsze kasy z elektronicznym zapisem kopii paragonów są powszechnie dostępne.

 

Przez kasę z elektronicznym zapisem kopii rozumie się urządzenie konstrukcyjnie dostosowaną do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych (§ 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące).

 

Archiwizacja dotyczy też kopii elektronicznych

Przedsiębiorcy, którzy używają nowszych kas fiskalnych, nie drukują kopii paragonu do każdej transakcji, a jedynie dokonują wydruku z kasy raportu dnia na koniec każdego dnia (najpóźniej przed pierwszą transakcją następnego dnia), jako podsumowanie całodniowej sprzedaży. Obowiązek przechowywania kopii paragonów dotyczy także właśnie takich raportów dnia, czyli niejako kopii paragonów zapisanych w formie elektronicznej.

autorka: Katarzyna Miazek, Tax Care