Działania w ramach rządowego Programu Lepsze Regulacje 2015, rozwój konsultacji publicznych czy Centrów Arbitrażu i Mediacji to realizowane przez MG inicjatywy o charakterze pozalegislacyjnym. – Zmiana postaw, upowszechnianie dobrych praktyk czy wzrost jakości procesu legislacyjnego wpływają na warunki prowadzenia biznesu w Polsce – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Ustawy deregulacyjne, nowe Prawo działalności gospodarczej, upowszechnianie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, usprawnienie systemu wymiany informacji gospodarczych czy rozwijanie roli konsultacji publicznych w stanowieniu prawa to niektóre z działań MG, których celem jest wzmocnienie otoczenia prawnego biznesu w Polsce.

Działania te są komplementarne wobec inicjatyw rządowych, takich jak Program Lepsze Regulacje 2015, którego jednym z celów jest zwiększenie roli oceny skutków regulacji i konsultacji publicznych w procesie tworzenia prawa. Program ma doprowadzić do ograniczenia nadprodukcji ustaw i częstotliwości zmian legislacyjnych oraz wynikających z tych zjawisk, kosztów dla przedsiębiorców. Efektem jego realizacji ma być wzrost jakości tworzonych przepisów.

– Również wprowadzenie tzw. zasady „dwóch terminów” ma na celu ograniczenia inflacji wzrostu przewidywalności otoczenia prawnego i ułatwienie dostępu do prawa – ocenia wicepremier. Zgodnie z tą zasadą przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej powinny wchodzić w życie tylko dwa razy w roku.

Elementem, który w znaczący sposób wpływa na wzrost jakości procesu legislacyjnego jest również upowszechnienie konsultacji publicznych. Jakość konsultacji systematycznie poprawia się m.in. poprzez określenie jasnych reguł ich prowadzenia w Regulaminie pracy Rady Ministrów. Osiągnięciu tego celu służą również, opracowane przez MG „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”. Dokument przygotowany w ścisłej współpracy z KPRM oraz przy udziale partnerów społecznych został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 5 maja 2015 r. Jego celem jest zapewnienie, aby przedstawiane skutki regulacji prawnych były właściwie oszacowane (zarówno na etapie przygotowywania rozwiązań prawnych, jak i oceny ich funkcjonowania), a powstające prawo wystarczająco skonsultowane z podmiotami, na które będzie oddziaływać.

Zdaniem szefa resortu gospodarki jakość przepisów poprawia się również dzięki rozwojowi systemu oceny wpływu regulacji. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują ustandaryzowane wzory formularzy testu regulacyjnego oraz Oceny Skutków Regulacji.

Również realizowany przez MG projekt rozbudowy Centrów Arbitrażu i Mediacji stanowi przykład działania pozalegislacyjnego wspierającego zmiany o charakterze prawnym. Projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadza m.in system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych. Mają one skłaniać strony do podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporu zamiast kierowania sprawy do sądu. Celem sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji jest upowszechnianie informacji o korzyściach, jakie daje polubowne rozwiązywanie problemów oraz prowadzenie mediacji w konkretnych sprawach.

źródło: Ministerstwo Gospodarki