Często po całkowitym zamortyzowaniu samochodu przedsiębiorca decyduje się przekazać go na potrzeby osobiste, a to oznacza, że musi wycofać taki pojazd ze swojej działalności. Taka decyzja nie wywołuje żadnych skutków w PIT-cie. Inaczej może być natomiast w przypadku późniejszej sprzedaży wycofanego pojazdu.

Wyksięgowanie samochodu z ewidencji środków trwałych firmy – jeśli ma na celu przekazanie go na cele prywatne przedsiębiorcy, czyli inaczej przesunięcie poziome w jego majątku – generalnie nie powoduje u przedsiębiorcy powstania opodatkowanego przychodu. Nie ma tu znaczenia stopień, w jakim samochód jest zamortyzowany – w części czy w całości. Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej uznaje się m.in. przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z firmą. „Wyjęcie” samochodu z majątku firmy do majątku prywatnego przedsiębiorcy nie ma charakteru odpłatnego.

W przypadku umowy spółki cywilnej, zakupiony do spółki samochód stanowi wspólny i niepodzielny majątek wszystkich jej wspólników i każdy z nich ma do niego równe prawa. Przy wycofaniu samochodu z działalności wspólnicy mogą przekształcić współwłasność z łącznej na ułamkową lub na własność jednej osoby.

PIT może pojawić się przy sprzedaży

Opodatkowanym przychodem może być już natomiast sprzedaż wycofanego samochodu – co więcej, może się okazać, że na potrzeby PIT-u mimo wycofania trzeba będzie rozliczyć ją w ramach działalności. Warto pamiętać, że mimo wyksięgowania auta z działalności gospodarczej, jeszcze przez 6 lat będzie z nią związany. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT odpłatne zbycie wycofanego uprzednio środka trwałego nie doprowadzi do powstania przychodu z działalności gospodarczej tylko wtedy, kiedy sprzedaż będzie miała miejsce po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wycofano pojazd z majątku firmy.

Przykład 1

Pan Adam i pan Michał tworzą spółkę cywilną i uczestniczą w jej zyskach i stratach po połowie. Wycofując z działalności samochód, przekształcili współwłasność z łącznej na ułamkową, a dokładnie tak, aby po wycofaniu każdemu ze wspólników przysługiwał 50-proc. udział w samochodzie. Po miesiącu od wycofania pan Michał sprzedał swoją część udziału synowi pana Adama. Decyzja o wycofaniu auta nie powoduje u żadnego ze wspólników powstania opodatkowanego przychodu. Wartość sprzedanego udziału natomiast będzie opodatkowanym przychodem dla pana Michała.

 

Koszty też dopiero przy pozbywaniu się auta

Wycofanie z działalności samochodu nie w pełni zamortyzowanego nie niesie ze sobą obowiązku skorygowania odpisów amortyzacyjnych dokonywanych do momentu wycofania. Niezamortyzowana część wartości pojazdu w chwili wycofania nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu – możliwość rozliczenia jej w kosztach pojawi się natomiast przy sprzedaży wycofanego auta, jeśli ta będzie miała miejsce przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyksięgowano auto.

Przykład 2

Pani Hanna wyksięgowała ze swojej działalności samochód o wartości początkowej 20 000 zł. W momencie wycofywania auta odpisy amortyzacyjne wynosiły 16 000 zł. Niezamortyzowanych 4 000 zł pani Hanna nie zaliczyła do kosztów firmy. Do ich rozliczenia wróciła po dwóch miesiącach, kiedy sprzedawała ten samochód. Kupiec nabył auto za 5 000 zł. Sprzedaż wycofanego z firmy auta przedsiębiorczyni rozliczyła w swojej działalności gospodarczej, wykazując dochód z niej do opodatkowania PIT-em w wysokości 1 000 zł (5 000 zł – 4 000 zł).

 

autorka: Katarzyna Miazek, Tax Care