Blisko 40 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych obowiązków biurokratycznych w prawie gospodarczym, to główne cele projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców i innymi resortami. Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, przyjął ustawę 7 listopada 2014 r.

Projekt jest kontynuacją trzech wcześniejszych inicjatyw o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano już łącznie 284 zmian w zakresie 109 ustaw. Stanowi realizację polityki redukcji „krok po kroku” zbędnych obciążeń administracyjnych, mającej na celu ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej.

MG szacuje, że wprowadzenie zmian przyniesie przedsiębiorcom oszczędności w wysokości ok. 0,9 mld zł rocznie, głównie dzięki redukcji obowiązków informacyjnych. Redukcja obowiązków informacyjnych pozwoli przedsiębiorcom efektywniej wykorzystać przynajmniej 21 milionów godzin rocznie, które dotychczas poświęcali na ich wykonywanie. Niektóre zmiany są pozornie nieduże, ale wszystkie propozycje odpowiadają na konkretne, zidentyfikowane w praktyce obrotu gospodarczego bariery prowadzenia działalności gospodarczej – wynikają, zarówno z problemów sygnalizowanych przez przedsiębiorców i organizacji ich reprezentujących jak i propozycji zgłoszonych przez inne resorty i organy administracji.

Część zmian powinna zwiększyć konkurencyjność polskich portów i terminali przeładunkowych. Służą temu propozycje tzw. pakietu portowego, tj. skrócenie czasu kontroli granicznych i koordynowanie ich przez administrację celną, wydłużenie terminu na rozliczenie VAT dla upoważnionych importerów AEO. Z kolei propozycje dotyczące ograniczania obowiązków informacyjnych mają na celu  uproszczenie kontaktów przedsiębiorców z organami administracji, co ograniczy koszty procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Projekt  wprowadza także prostą i jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego i częściowo odpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych. Zastąpi ona obecny niejasny system rozliczania podatku z tego tytułu. Ponadto zawiera ułatwienia w obrocie olejami opałowymi.

Wybrane propozycje z projektu ustawy:

  • ułatwienia w odprawach w portach morskich:

–       zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie

–  wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie

  • zmniejszenie obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności:

–       umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko

–       zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

–       zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem

–       ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców

–       zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS

–       zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę

–       kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń”

  • wsparcie inwestycji:

–       ułatwienie dostępu do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – KUKE

–       ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy (

  • usprawnienie i ułatwienie firmom prowadzenia wymiany transgranicznej:

–       umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, przez inne niż organy celne, podmioty, tj. Krajową Izbę Gospodarczą

–       umożliwienie samodzielnego wystawiania paszportów roślin szerszej grupie podmiotów,

–       ułatwienie wwozu importowanych z państw trzecich produktów

  • ułatwienia w podatku akcyzowym:

–       ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi

–       wprowadzenie wiążącej informacji taryfowej (WIA) w zakresie podatku akcyzowego

–       umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami

  • zwolnienie z PIT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej przez osoby niezamożne korzystające z pomocy społecznej oraz uzyskujące zasiłki rodzinne
  • ułatwienie w stosowaniu ustawy o kredycie konsumenckim do umów leasingu
  • zwiększenie dostępu do orzeczeń sądów i trybunałów, jako informacji publicznej,
  • zmniejszenie obowiązków wobec GIODO w zakresie rejestru danych osobowych.
źródło: Ministerstwo Gospodarki