Rada Ministrów zatwierdziła 4 listopada 2014 r. pakiet czterech rozporządzeń dotyczących udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w celu promocji i wspierania polskiego eksportu.

W rozporządzeniu w sprawie udzielenia pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych określono szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej, która może zostać przeznaczona na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem certyfikatów wymaganych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Zapisano również warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej przeznaczonej na uzyskanie certyfikatu. Pomoc będzie udzielana jako dotacja wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terytorium Polski. Będzie przeznaczona na pokrycie części kosztów wynikających z uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych, np. uzyskanie lub przedłużenie ważności certyfikatów, świadectw, deklaracji zgodności i atestów.

Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej precyzuje szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przeznaczonej na realizację ww. przedsięwzięć,  dotyczące przeznaczenia, warunków dopuszczalności, trybu udzielania oraz sposobu monitorowania pomocy finansowej udzielanej jako pomoc de minimis. O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terenie Polski. Ma być przeznaczona na pokrycie części kosztów przedsięwzięć promocyjnych w kraju i za granicą.

Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, umożliwi dofinansowanie części kosztów przeznaczonych na branżowy projekt promujący produkty i usługi m.in. pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, konferencje, seminaria czy warsztaty. Pomoc będzie udzielana jako dotacja, a projekt promocyjny musi obejmować co najmniej dwie oddzielnie realizowane przez koordynatora projektu formy działań promocyjnych. Projekt może być realizowany w ramach jednej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych przez co najmniej 4 przedsiębiorców działających w Polsce.

Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację  przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej zapewnia przedsiębiorcy wykonującemu działalność w Polsce pomoc publiczną jako dotację na pokrycie części kosztów przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym UE. Dofinansowanie może być przeznaczone na wydawnictwa i materiały reklamowe o charakterze proeksportowym i zbiorowym. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są m.in.: zakup papieru, druk, skład, tłoczenie płyt, koszty tłumaczenia czy wysyłki wydawnictw do odbiorcy docelowego.

źródło: Ministerstwo Gospodarki