Polityka Nowej Szansy to dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki prezentujący system wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej. Działania opisane w programie, realizowane w latach 2014-20, mają zapobiegać kryzysom w firmach, ograniczać ryzyko ich upadłości oraz pomóc przy ponownym rozpoczęciu działalności po porażce w biznesie.

Polityce Nowej Szansy wyodrębniono cztery główne obszary działań: zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie, zapobieganie ryzyku przedwczesnej likwidacji, sprawne przeprowadzenie likwidacji przedsiębiorstw oraz wsparcie dla ponownego podejmowania działalności gospodarczej.

MG proponuje m.in. upowszechnienie systemów wczesnego ostrzegania o sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa, np. w postaci narzędzi on-line monitorujących sytuację finansową. Polityka… ma umożliwić również jak największy dostęp do usług informacyjnych i doradczych na temat zarządzania firmą (kryzysem, ryzykiem, zmianą).

W celu zapobiegania ryzyku przedwczesnej likwidacji, w Polityce Nowej Szansy ujęto działania na rzecz poprawy dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, korzystających z działań restrukturyzacyjnych. Polityka Nowej Szansyproponuje wdrożenie instrumentu pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Warunkiem jest jednak podjęcie działań naprawczych.

Zmiany prawne z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego, które mają na celu m.in. przeprowadzenie sprawnej likwidacji przedsiębiorstwa, zaproponowane zostały z kolei w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, którą 9 czerwca 2015 r.  podpisał Prezydent RP. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Poprzez wsparcie dla ponownego podejmowania działalności gospodarczej należy natomiast rozumieć działania, które ułatwią ponowny start firmom i zmienią negatywne postrzeganie społeczne porażki w biznesie. Należą do nich np. szkolenia, doradztwo, coaching, świadczone przez instytucje ukierunkowane na współpracę z przedsiębiorcami otwierającymi firmę po raz kolejny (instrument nowy start).

źródło: Ministerstwo Gospodarki