Posłowie i senatorowie niedawno uchwalili ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jej wprowadzenie jest wymagane ze względu na konieczność dostosowania krajowego prawa do unijnej dyrektywy 2009/138/WE (tzw. Solvency II). Nowe regulacje zmienią nie tylko reguły działania zakładów ubezpieczeń. Zmiany prawne będą miały znaczenie również dla klientów towarzystw ubezpieczeniowych.

Odstąpienie od zawartej umowy będzie teraz łatwiejsze …

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej to akt prawny, który kompleksowo reguluje zasady funkcjonowania podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Jest to konieczne, ponieważ nowy akt prawny zastąpi ustawę o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. W związku z powyższym, ustawa uchwalona przez Sejm precyzuje m.in. takie kwestie, jak polityka finansowa zakładów ubezpieczeń i nadzór nad tymi podmiotami.

Nina Kuczyńska z porównywarki Ubea.pl zaznacza, że w nowych przepisach znajdziemy również zmiany, które będą istotne dla klientów zakładów ubezpieczeń. Jeden z przykładów to bardziej korzystne zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej (tzw. konsumenta). Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadza zmianę zgodnie, z którą prawo odstąpienia przez konsumenta nie zawsze wygaśnie po 30 dniach od zawarcia umowy. Taka zasada będzie obowiązywała jeśli zakład ubezpieczeniowy nie przekaże wymaganej informacji o możliwości odstąpienia od umowy, przed jej zawarciem. „W opisywanej sytuacji, trzydziestodniowy termin będzie biegł od dnia, w którym ubezpieczający dowiedział się o prawie do wypowiedzenia. Nowa ustawa nie zmienia jednak reguły zgodnie, z którą miesięczny termin odstąpienia obowiązuje dla umów zawartych przez konsumenta na okres dłuższy niż pół roku” – wyjaśnia Nina Kuczyńska.

Według eksperta, zmiany korzystne dla konsumenta dotyczą również prowadzenia sporów sądowych z ubezpieczycielem. Nowe przepisy wskazują, że ubezpieczony, ubezpieczający lub uprawniony z umowy zawsze będzie mógł wytoczyć powództwo przed sądem właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Obecnie takie prawo ma tylko osoba dochodząca roszczeń z tytułu obowiązkowego OC dla kierowców lub rolników (patrz artykuł 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Po planowanych zmianach, pozew w lokalnym sądzie zawsze będą mogli złożyć również spadkobiercy osoby ubezpieczonej lub uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

Nowe regulacje utrudnią nieuczciwą sprzedaż ubezpieczeń

W ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej znajdziemy także pewne rozwiązania, które mają chronić klienta zakładu ubezpieczeń przed nieuczciwą sprzedażą polis. Nowe regulacje są odpowiedzią na kontrowersje związane z inwestycyjnymi ubezpieczeniami na życie. Firmy oferujące takie ubezpieczenia, przed zawarciem umowy będą musiały dostarczyć klientowi między innymi zrozumiałe informacje dotyczące:

  • celu i charakteru umowy
  • wszystkich świadczeń i kosztów
  • profilu ryzyka ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
  • istniejącego ryzyka inwestycyjnego
  • rekomendowanego okresu trwania umowy

Szczegółowe informacje na temat zasad alokacji środków i naliczanych kosztów będą się musiały znaleźć w umowie ubezpieczenia z UFK. Ten dokument poinformuje klienta o takich kwestiach, jak:

  • koszty związane z przedterminowym zakończeniem inwestycji
  • rodzaj papierów wartościowych, w które będzie inwestował ubezpieczyciel
  • reguły i terminy wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
  • wysokość opłat pobieranych ze składek klienta
  • zasady umorzenia jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Na uwagę zasługuje również przepis wprowadzający możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia inwestycyjnego w trakcie 60 dni od otrzymania pierwszych informacji na temat wysokości przysługujących świadczeń. „Jeżeli klient zdecyduje się na odstąpienie w tym dwumiesięcznym terminie, to ubezpieczyciel będzie mógł zainkasować nie więcej niż 4% składki i dodatkowo uwzględnić koszt ochrony” – zwraca uwagę Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Kolejne rozwiązanie dotyczące polis inwestycyjnych nakłada na ubezpieczyciela obowiązek analizy potrzeb ubezpieczonego. Taki wymóg ma ograniczać praktyki polegające na missellingu, czyli sprzedaży produktów niedopasowanych do klienta. Jeśli Komisja Nadzoru Finansowego w trakcie monitorowania rynku stwierdzi, że jakaś polisa z UFK narusza interesy klientów, to zostanie wprowadzony zakaz jej sprzedaży. Analogiczny zakaz będzie mógł dotyczyć również wybranej praktyki zakładu ubezpieczeń lub rodzaju jego działalności.

Kuczyńska dodaje, że opisywana ustawa wprowadza też pewne restrykcje dotyczące ubezpieczeń grupowych. W przypadku takich polis ubezpieczający nie będzie mógł otrzymywać żadnych korzyści w związku z przedstawieniem oferty, zawarciem umowy ubezpieczenia oraz wykonywaniem wspomnianej umowy. Ta zasada nie dotyczy jednak finansowania składek przez ubezpieczonego oraz umów, które pracodawca zawiera na rzecz swoich pracowników. Zakaz czerpania korzyści przez ubezpieczającego, w ramach Rekomendacji U już wcześniej wprowadziła Komisja Nadzoru Finansowego. Wspomniana rekomendacja KNF-u dotyczy polis grupowych, które oferują banki i jest tylko zaleceniem dla nadzorowanych instytucji.

Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez nową ustawę, wynagrodzenie dla ubezpieczającego nie będzie już ograniczać zakresu ochrony w ubezpieczeniach grupowych. „Dodatkowe przepisy zapewniają dostęp do warunków umowy oraz informacji dotyczących likwidacji szkody, osobie ubezpieczonej w ramach polisy grupowej. Odpowiednia polityka informacyjna powinna dotyczyć też spadkobierców ubezpieczonego” – podsumowuje Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl