Sejm przyjął budżet na 2021 r. W przyszłym roku zakłada powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Według założeń PKB w 2021 r. ma być większe o 4 proc. Dzięki temu wzrosną też dochody budżetu, w tym podatkowe. Przede wszystkim przeznaczone zostaną na rozkręcenie gospodarki. Ponadto na działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych

 • Dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 mld zł, a wydatki 486,8 mld zł.
 • 82,3 mld zł deficytu to środki, które wzmocnią rozwój gospodarki w przyszłym roku.
 • Zapewnione są też pieniądze na priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 404,5 mld zł,
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486,8 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 PKB,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,1 proc. PKB
Sejm przyjął budżet na 2021 r. i Strategię zarządzania długiem - banknoty 100 złotowe
Sejm przyjął budżet na 2021 r.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,0 proc.,
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 proc.,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie) o 2,6 proc.,
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) o 6,3 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2021 rok zakłada:

 • dochody budżetu środków europejskich: 80,5 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 87,3 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 6,9 mld zł.

Budżet na 2021 – dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie miał wpływ przewidywany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim wyżej wymienionymi szacunkami czynników makroekonomicznych.

Na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej wpłynie też kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

Przewidujemy również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z zysku NBP w wysokości 1,3 mld zł.

Budżet na 2021 r. – wydatki

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej.

Kwota wydatków na 2021 rok została powiększona o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 roku. Tym samym, projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2021 r. zapewniamy m.in.:

 • finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41 mld zł),
 • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 11,6 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.),
 • waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),
 • realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł),
 • finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
 • finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB,
 • wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
 • finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
 • zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

Źródło: gov.pl