Inwestycje w gospodarce przyśpieszają

Inwe­stycje w gospo­darce przy­spie­szają. Inwe­sty­cje to koło zama­chowe każ­dej gospo­darki. Dla pol­skich przedsiębiorców to wyjąt­kowa moż­li­wość roz­woju tech­no­lo­gii, dywer­sy­fi­ka­cji pro­duk­tów, dotar­cia do nowych odbiorców. Ponadto także zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­nych i obni­że­nie kosz­tów. W 2019 r. nakłady inwe­sty­cyjne przed­się­biorstw nie­fi­nan­so­wych zatrud­nia­ją­cych ponad 50 osób wynio­sły 159,6 mld zł. Tym samym wzro­sły o 11,4 proc. wobec 2018. … Czytaj dalej Inwestycje w gospodarce przyśpieszają