Inwe­stycje w gospo­darce przy­spie­szają. Inwe­sty­cje to koło zama­chowe każ­dej gospo­darki. Dla pol­skich przedsiębiorców to wyjąt­kowa moż­li­wość roz­woju tech­no­lo­gii, dywer­sy­fi­ka­cji pro­duk­tów, dotar­cia do nowych odbiorców. Ponadto także zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­nych i obni­że­nie kosz­tów.

W 2019 r. nakłady inwe­sty­cyjne przed­się­biorstw nie­fi­nan­so­wych zatrud­nia­ją­cych ponad 50 osób wynio­sły 159,6 mld zł. Tym samym wzro­sły o 11,4 proc. wobec 2018. Firmy najczę­ściej inwe­sto­wały w maszyny i urzą­dze­nie tech­niczne -74,6 mld zł. Ponad 61 mld zł przed­się­biorstwa wydały na budowę lub zakup budyn­ków.

Naj­wię­cej inwe­sto­wał prze­mysł, bo aż 59,1 mld zł. Bli­sko 22 mld zł na inwe­sty­cje wydały firmy zaj­mu­jące się wytwa­rza­niem i zaopa­try­wa­niem w ener­gię elek­tryczną. Przed­się­biorstwa z branży trans­por­to­wej zain­we­sto­wały ponad 20 mld zł, a z han­dlowej ponad 15 mld zł.

Inwestycje w gospo­darce przyśpieszają - tablet i dokumenty leżą na stole
Inwestycje w gospo­darce przy­spie­szają

Inwe­sty­cje pol­skich firm

Kry­nica Vita­min, jeden z naj­więk­szych pol­skich pro­du­cen­tów napo­jów bez­al­ko­ho­lo­wych, nisko­al­ko­ho­lo­wych i środ­ków do dezyn­fek­cji, pla­nuje wydać w 2021 roku na inwe­sty­cje nawet do 40 milio­nów zło­tych.

Pierwszą już zrealizowała. To prze­bu­dowa linii pro­duk­cyj­nych w zakła­dzie w Dziad­kow­skiem-Fol­warku na Podla­siu. Celem lokaty kapitału jest oddzie­le­nie pro­duk­cji napo­jów nisko­al­ko­ho­lo­wych od bez­al­ko­ho­lo­wych, w związku z realizacją zawar­tego pod koniec 2020 r. kon­traktu na pro­duk­cję napo­jów typu hard selt­zer na rynek ame­ry­kań­ski. Jak pod­kre­śla pre­zes Kry­nicy Vita­min, Piotr Cza­cho­row­ski, spółka ma ambitny plan inwe­sty­cyjny na rok 2021. Jedną z nich jest osobny budynek do konfekcjonowania produktów. Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby rynku – pakowania napojów w sposób pozwalający na efektywne zarządzanie powierzchnią w sieciach handlowych.

Na prze­ło­mie II i III kw. będziemy budo­wać halę copac­kin­gową o powierzchni 3 tys. m kw. Koszt inwe­sty­cji to ok. 3–4 mln zł. Ponie­waż dzia­łamy kom­plek­sowo i dostar­czamy gotowe roz­wią­za­nia do skle­pów, sieci han­dlowe ocze­kują od nas, by na pale­cie napoje były pakowane w kilku sma­kach w jed­nej zgrzewce. Więk­szość tych ope­ra­cji wymaga dzi­siaj ręcznego pako­wa­nia.”

Inwe­sty­cje w drugą nogę bizne­sową

Pan­de­mia koro­na­wi­rusa sku­tecz­nie wstrzy­mała lub prze­ło­żyła w cza­sie część inwe­sty­cji. Jak wynika z naj­now­szego raportu Ern­st& Young „Rok z COVID-19 oczami pol­skich przed­się­bior­ców” bli­sko 60 proc. pol­skich firm musiało zre­zy­gno­wać z pla­no­wa­nych przed pan­de­mią inwe­sty­cji roz­wo­jo­wych. W naj­gor­szym poło­że­niu finan­so­wym znaj­dują się mikroprzed­się­biorstwa. Jed­nak są firmy, które prze­trwały czas próby spo­wo­do­wany pan­de­mią COVID-19 i mimo trud­nej sytu­acji gospo­dar­czej pod­jęły kon­kretne dzia­ła­nia w celu zwięk­sze­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści.

W III kw. 2020 roku Kry­nica Vita­min roz­po­częła prace moder­ni­za­cyjne w Niech­ci­cach pod Piotr­ko­wem Try­bu­nal­skim, inwe­stu­jąc w roz­bu­dowę czę­ści che­miczno-kosme­tycz­nej. Obec­nie prace remon­towe jed­nego z budyn­ków i dosto­so­wa­nie go do pro­duk­cji che­miczno-kosme­tycz­nej są już w eta­pie koń­co­wym. Łączna war­tość inwe­sty­cji wynie­sie ok. 3 mln zł.

Chcemy mieć drugą nogę bizne­sową. Rozwi­jamy się orga­nicz­nie, mamy mocne fun­da­menty. W zakła­dzie w Niech­ci­cach jeste­śmy na eta­pie podłą­cza­nia mediów, usta­wiamy park maszy­nowy, jeste­śmy po wstęp­nych pró­bach pro­duk­cyj­nych. Chcie­li­by­śmy zatrud­nić około 80 osób do obsłu­gi­wa­nia pię­ciu linii pro­duk­cyj­nych, przy­sto­so­wa­nych do róż­nych form opa­ko­wań i pojem­no­ści. Zaczynaliśmy od środ­ków do dezyn­fek­cji, ale teraz two­rzymy recep­tury kosme­ty­ków oraz suplementów diety – mówi prezes Krynicy Vitamin, Piotr Cza­cho­row­ski.

Pol­skie przed­się­biorstwa na are­nie międzynarodowej

Ekspan­sja zagra­niczna jest natu­ral­nym ele­men­tem coraz więk­szej kon­ku­ren­cji, w któ­rej ważną rolę odgrywa nie tylko cena. Istotne są także inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia, poziom tech­no­lo­gicz­nego zaawan­so­wa­nia, ale głównie jakość pro­duk­tów i usług.

Przede wszystkim pol­skie firmy są coraz odważ­niej­sze w poszu­ki­wa­niu nowych rynków zbytu, stawiając na dywersyfikację. Bariery geograficzne w zasadzie nie istnieją, a koszt wysłania puszki napoju na koniec świata wynosi ok. 2-3 centów. W tym kon­tek­ście, szcze­gól­nie cie­kawe są dzia­ła­nia pol­skich przed­się­biorstw. Za przy­kład może posłu­żyć Kry­nica Vita­min, która wio­sną 2020 roku roz­po­częła współ­pracę z ame­ry­kań­skim kon­tra­hen­tem, reali­zu­jąc pro­duk­cję napo­jów ener­ge­tycz­nych. Pod­pi­sa­nie kon­traktu z ame­ry­kań­skim pro­du­cen­tem zaowo­co­wało wynegocjowanym kolej­nej umowy, tym razem z euro­pej­ską spółką zależną kon­tra­henta. Ponadto dzięki tej współ­pracy Kry­nica Vita­min dostar­cza napoje ener­ge­tyczne do USA, Austra­lii, Chile, Nowej Zelan­dii oraz na rynek euro­pej­ski. War­tość pro­gno­zo­wa­nych przy­cho­dów z pierw­szych zamó­wień to około 10 mln zł.

Do wzrostu dynamiki inwestycji przyczynia się przede wszystkim ożywienie inwestycji firm prywatnych. Głównie krajowych, w mniejszym stopniu zagranicznych. Dynamika inwestycji przedsiębiorstw zwiększyła się wyraźnie w I kw. br. Jest to rezultat przede wszystkim oddziaływania efektów niskiej bazy sprzed roku, a nie dużym zwiększenia skłonności firm do inwestowania. Prognozy wskazują, że od II kw. br. powinien nastąpić wzrost inwestycji ogółem w ujęciu rocznym. Zaś w całym 2021 roku zwiększą się one o 3,8 proc. wobec spadku o 8,4 proc. w 2020 roku.