Home Aktualności Wicepremier Piechociński: Promocja polskiej gospodarki wymaga współpracy instytucji działających na rzecz biznesu

Wicepremier Piechociński: Promocja polskiej gospodarki wymaga współpracy instytucji działających na rzecz biznesu

– Intensyfikacja działań w zakresie promocji polskiej gospodarki, a także polepszająca się koniunktura gospodarcza, dają szansę na dalszą poprawę wyników eksportu – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński 28 maja 2015 r. Spotkanie z udziałem wiceminister Ilony Antoniszyn-Klik, marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia oraz wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego odbyło się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Wicepremier Piechociński poinformował, że w 2015 r. w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Ministerstwo Gospodarki planuje rozpoczęcie realizacji projektu pn. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.pl. – W jego ramach przewidziana jest kontynuacja wsparcia procesu umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców, reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków – dodał.

Jak wyjaśnił szef resortu gospodarki jednym z zadań, które  będą  realizowane w ramach projektu Brand.pl jest koordynacja systemu promocji polskiej gospodarki realizowanej dotychczas na szczeblu centralnym i regionalnym. – W ramach niniejszego zadania planujemy nawiązanie dialogu i podjęcie współpracy z większością instytucji w Polsce działających na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw. Ministerstwo Gospodarki zamierza powołać Zespół, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele jednostek rządowych oraz Urzędów Marszałkowskich. Zadaniem Zespołu będzie wypracowanie mechanizmów współpracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz promocji polskiej gospodarki za granicą – podkreślił.

Ponadto 28 maja 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu z pracownikami Urzędów Marszałkowskich podczas, którego omówiono zagadnienia związane z koordynacją działań w ramach promocji polskiej gospodarki.

źródło: Ministerstwo Gospodarki