Rusza pilotażowy program Robogrant, który ma pomóc w rozwoju polskiej branży meblarskiej oraz cykl konferencji informacyjnych dla przedsiębiorców. Celem programu Robogrant jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych. Wnioski będzie można składać od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. Program jest finansowany ze środków PARP, a jego budżet to 29 mln zł.

Polska liderem na rynku meblarskim

Przede wszystkim Polska jest liderem na europejskim i światowym rynku meblarskim. Zgodnie z danymi GUS poprzedni rok był rekordowy pod względem produkcji mebli, która osiągnęła wartość blisko 56 miliardów złotych. Kraj jest największym eksporterem mebli w Europie i drugim największym eksporterem mebli na świecie pod względem wartości eksportowanych produktów. Jednocześnie branża meblarska jest jedną z najsłabiej zrobotyzowanych branż w Polsce.

Robogrant – dla kogo?

Przemysł meblarski jest idealną branżą do wdrożenia pilotażu Robogrant. W 2021 r. polscy eksporterzy zrealizowali 19,2% wartości unijnego eksportu mebli. Dlatego utrzymanie konkurencyjności branży meblarskiej powinno odbywać się m.in. poprzez transformację technologiczną

Przede wszystkim grant mogą otrzymać projekty o charakterze inwestycyjnym, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację. Małe i średnie firmy, produkujące meble i mające siedzibę na terytorium Polski, mogą otrzymać wsparcie sięgające 85% wydatków kwalifikowanych, które maksymalnie mogą wynieść 1 mln zł. Innymi słowy jedna firma może otrzymać nawet 850 tys. zł dofinansowania.

Program skierowany jest do podmiotów, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł. Ponadto okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy i nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Środki z grantu będzie można przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego. Wsparcie będzie mogło obejmować także zakup wartości niematerialnych i prawnych. W postaci m.in. oprogramowania – niezbędnych do adaptacji i wdrożenia robota do działalności operacyjnej.

Robogrant – nabór wniosków

Wnioski w pilotażu należy składać od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00). Jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w naborze wniosków przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów, termin składania wniosków może ulec skróceniu, o czym PARP poinformuje na stronie naboru.

Źródło: PARP