Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców. Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją. Jeden plik zastępuje składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK_VAT.

  • Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT składają jeden plik JPK_VAT z deklaracją.
  • Rozwiązanie dotyczy wszystkich firm, bez względu na ich wielkość.
  • Nowy JPK_VAT to mniej składanych dokumentów i kontroli podatkowych.

Nowy sposób raportowania ograniczy konieczność składania przez podatników analogicznych informacji do urzędów skarbowych. Przedsiębiorcy nie będą musieli generować dwóch plików, składać dwóch podpisów i dwukrotnie wysyłać dokumentów. Nowy JPK_VAT wpłynie też na ograniczenie liczby kontroli podatkowych. Dzięki pozyskanym informacjom skróci się czas wykonywania wielu czynności kontrolnych. Podatnicy nie są angażowani w weryfikację prawidłowości wykazanych kwot należnego i naliczonego podatku. Każde rozliczenie VAT jest weryfikowane automatycznie.

Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców- na stole leza dokumenty, deklaracja podatkowa i kalkulator.
Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców

JPK_VAT z deklaracją będzie się składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku. Składają go wszyscy czynni podatnicy VAT. Zarówno duże, średnie i małe firmy jak i mikroprzedsiębiorstwa. Podatnicy zaczną składać nowe JPK_VAT za okresy od 1 października 2020 r.

Co zawiera JPK_VAT z deklaracją

Nowy plik JPK_VAT obejmuje:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K),
  • dodatkowe dane, które będą potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Nowy plik nie będzie dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych ryczałtem (VAT-12). Nie będzie również dotyczyć pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Wysłanie nowego JPK_VAT 

JPK_VAT przedsiębiorca składa wyłącznie w wersji elektronicznej, za okresy miesięczne. Podatnicy wysyłają pliki do 25. dnia miesiąca – za miesiąc poprzedni. Nowy JPK_VAT ma dwa warianty: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M oraz rozliczających się kwartalnie – JPK_V7K. 

Plik można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_VAT z deklaracją, podatnik odbiera Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc i część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Bezpłatne narzędzia

Ministerstwo Finansów udostępnia przedsiębiorcom bezpłatne narzędzia, które pomoga im przygotować, podpisać i wysłać plik JPK_VAT z deklaracją. Udostępniona jest nowa wersja aplikacji e-mikrofirma. Ponadto formularz interaktywny, które służą do samodzielnego wypełnienia i wysłania plików.

Formularz interaktywny umożliwi przygotowanie i wysyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją w dwóch wariantach: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M i kwartalnie – JPK_V7K. Jest to proste w obsłudze narzędzie webowe, wymagające połączenia z Internetem, które zastąpi dotychczasowy plik w formacie csv. Nowa wersja jest udostępniona od 1 października na podatki.gov.pl. Z formularza będą mogli korzystać także podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych. Wysłanie pliku JPK_VAT z deklaracją będzie się odbywać poprzez narzędzie Klient JPK, które umożliwi walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików. Narzędzie to obsługuje również pozostałe pliki JPK na żądanie.

Aplikacja e-mikrofirma umożliwia wystawianie i zapisywanie faktur krajowych. Ponadto stwarza ewidencje VAT oraz wygenerowanie i wysyłanie plików JPK_V7M i JPK_V7K, a także JPK_FA. Nowa wersja aplikacji zastąpiła jej dotychczasową wersję desktopową i jest udostępniona na podatki.gov.pl. Korzystanie z niej będzie wymagało dostępu do Internetu. Do aplikacji będzie się można zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Dotychczasowi użytkownicy tego narzędzia będą mogli płynnie przejść na użytkowanie nowej wersji z rozbudowanymi funkcjonalnościami, dzięki wbudowanej opcji importu-eksportu danych. Nowe narzędzie obsługuje też wersje historyczne JPK_VAT dla potrzeb ewentualnych korekt wcześniejszych okresów.

Jak przygotować się do nowego JPK_VAT z deklaracją

Duże znaczenie ma m.in. dostosowanie procesów wewnętrznych w zakresie klasyfikacji i oznaczeń towarów oraz usług. W przygotowaniu się do nowego sposobu raportowania pomoże też weryfikacja bazy towarów i usług oraz przyporządkowanie właściwych oznaczeń grupy do każdego asortymentu. Warto sprawdzić, czy w swojej ofercie przedsiębiorca ma produkty i usługi, które trzeba oznaczać kodami GTU i ocenić, czy sprzedaje towary, usługi, czy też świadczenia złożone. Warto również sklasyfikować systemy magazynowe (towaru), sprzedażowe i wykorzystywane do fakturowania, a także zaktualizować oprogramowanie komputerowe. Istotne jest również odpowiednie przeszkolenie pracowników z wprowadzania nowych danych do systemu.

Źródło: gov.pl