Home Aktualności MG przypomina: Od początku roku obowiązują ułatwienia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

MG przypomina: Od początku roku obowiązują ułatwienia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. wprowadza szereg rozwiązań których celem, oprócz wsparcia przedsiębiorców jest oddziaływanie na obszary istotne społecznie. Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej otrzymanej przez osoby niezamożne, to jedno z takich rozwiązań.

Zmiany, które wprowadza ustawa przewidują zwolnienie z podatku wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej otrzymanej przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny, niezależnie od wartości tego świadczenia. Osoba, która będzie chciała skorzystać z tego rozwiązania, będzie zobowiązana jedynie do złożenia oświadczenia o pobieraniu takich świadczeń. Wprowadzone zwolnienie pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania z dotychczasowego zwolnienia (którego zakres określony został w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) .

Proponowane rozwiązanie nie tylko zwalnia określoną grupę osób niezamożnych (pobierających zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej i zasiłki rodzinne) z podatku dochodowego z tytułu uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej (bez względu na wartość tej usługi), ale również powoduje zmniejszenie obowiązków administracyjnych świadczeniodawców.

W tych przypadkach nie wystąpi obowiązek wystawienia informacji PIT-8C o wysokości przychodu i przekazania jej świadczeniobiorcy i właściwemu urzędowi skarbowemu. Na świadczeniodawcy bezpłatnej pomocy prawnej będzie spoczywał jedynie obowiązek przechowywania oświadczeń otrzymanych od odbiorcy tej pomocy. Koszty wynikające z konieczności wywiązania się z tego obowiązku są znacznie niższe niż koszt wystawienia 2 egzemplarzy PIT-8C i przesłania jednego z nich do urzędu skarbowego.

Wprowadzona ustawą zmiana nie będzie miała również wpływu na możliwość korzystania z dotychczasowego zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 117 ustawy, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.

źródło: Ministerstwo Gospodarki