Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji. „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” to nowy konkurs, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ma on na celu zapewnienie wsparcia finansowego przedsiębiorcom, którzy planują kupić lub licencjonować oprogramowania. Ponadto usługi niezbędne do wdrożenia innowacji procesowych na bazie rozwiązań cyfrowych.

Konkurs na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie może liczyć na wsparcie w wysokości od 51 do nawet 255 tys. zł. Wnioski można zgłaszać w terminie od 20 września do 20 października 2021 r. Konkurs jest z finansowany Programu Inteligentny Rozwój. Dodatkowo, przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie na środki trwałe. Będą niezbędne do wdrożenia innowacji procesowych w oparciu cyfryzację i dostosowanie modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium RP. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł.

Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji - kobieta siedzi przy biurku z tabletem w dłoniach.
Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji

Jakie projekty można zgłaszać?

Cyfryzacja to szansa na większą wydajność procesów i konkurencyjność firm. Pandemia COVID-19 nie pozostawia złudzeń co to roli cyfryzacji w zapewnieniu stabilności działania biznesu. W najtrudniejszych miesiącach najlepiej poradziły sobie firmy, które były w stanie sprawnie wykorzystać rozwiązania cyfrowe. Jednak nowe technologie w tym zakresie nie tylko zwiększają odporność przedsiębiorstw na kryzysy.

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać projekty polegające na wprowadzeniu przez MŚP innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt powinien znacząco wpływać na zmianę procesów oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii. Realizacja projektu może stanowić uzupełnienie dla toczących się już procesów, spowodować zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstwa lub jego strategii.

Projekt może polegać dodatkowo na wdrożeniu innowacji produktowej powiązanej z wdrażaną innowacją procesową. Wprowadzony na rynek produkt musi być zatem nowy lub znacząco ulepszony w stosunku do dotychczasowych produktów danego przedsiębiorcy.

„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. Kryteria oceny

Jednym z głównych kryteriów wzięcia udziału w konkursie jest wykazanie, jak projekt przyczyni się do rozwoju firmy. Ponadto jaki ma związek z jej planami rozwojowymi, jak zwiększy jej konkurencyjność oraz usprawni lub zmieni jej procesy, które mają prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji. Przedsiębiorcy powinni wykazać też, jak poprawią współpracę z dostawcami i klientami. Czy i jak projekt wpłynie na stworzenie możliwości poszerzenia rynków zbytu lub przyczyni się do opracowania nowej, dodatkowej oferty usługowej/produktowej firmy.

Badaniu podlega również zdolność i potencjał Wnioskodawcy do wykorzystania efektów projektu. Sprawdzana jest jego racjonalność, czyli to, czy zakładany rezultat jest możliwy do osiągnięcia oraz wdrożenia przez Wnioskodawcę w czasie trwania projektu. Ponadto zapewnienia utrzymania trwałości rezultatu w ciągu trzech lat po zakończeniu projektu.

Dofinansowaniu będą podlegać takie koszty, jak: zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego. Co stanowi komponent obligatoryjny projektu o minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 60 tys. zł. Ponadto zakup środków trwałych, usług doradczych lub/i szkoleniowych, które stanowią komponent fakultatywny projektu o maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 150 tys. zł.

Nabór wniosków w ramach ogłoszonego 6 września konkursu „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” rozpocznie się 20 września i będzie trwał maksymalnie do 20 października 2021 r.

Źródło: PARP