Home Aktualności Firmy szkoleniowe apelują o VAT bez wad

Firmy szkoleniowe apelują o VAT bez wad

Firmy muszą pokrywać koszty VAT na usługi doradcze finansowane z funduszy europejskich. Tracą na tym i przedsiębiorcy i firmy aplikujące po środki europejskie. Niejednorodne interpretacje w zakresie VAT powodują, że przedsiębiorcy często ponoszą koszty prawie 50 % wkładu własnego przy zakupie usług. Taka sytuacja skutecznie zniechęca do korzystania ze wsparcia doradczego – zauważa Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan.

– Nie zgadzamy się ze stanowiskiem organów podatkowych, że dotacja z funduszy europejskich jest związana z każdorazowym świadczeniem usług doradczych. Apelujemy do  ministra finansów o wydanie korzystnej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,  ogólnej interpretacji podatkowej. Taka decyzja odblokuje wydatkowanie środków na usługi doradcze i zachęci przedsiębiorców do korzystania w większym stopniu z tej formy wsparcia – powiedział Rafał Kunaszyk, wiceprezes Związku Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych  Lewiatan.

Z tego powodu przedłużane lub przenoszone są terminy konkursów, a nawet niektórzy beneficjenci rezygnują z podpisania umów na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania. W tej sprawie odbyło się już wiele spotkań konsultacyjnych z udziałem partnerów społecznych, a problem dalej nie jest rozwiązany. Wystarczyłaby ogólna interpretacja podatkowa Ministerstwa Finansów. Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan w tej sprawie wystosował otwarty list do wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

W stanowisku Związku czytamy m.in:

Dotacje, jakie otrzymują przedsiębiorcy w związku ze świadczonymi usługami doradczymi, przeznaczane są wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji projektu, nie stanowiąc przy tym zapłaty za usługi, a jedynie zwrot poniesionych kosztów. Dotacja może zwiększać podstawę opodatkowania jako część obrotu przedsiębiorcy jedynie wtedy, gdy ma bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez podatników. W stanach faktycznych, w których wydano wspomniane wcześniej interpretacje, a także w ciągu bieżącej działalności przedsiębiorców realizujących projekty objęte dofinansowaniem, taki bezpośredni związek nie występował, gdyż dotacja nie  służy sfinansowaniu dostawy konkretnych towarów bądź świadczenia konkretnych usług, a wsparciu ogółu działań służących realizacji projektu. Należy mieć na uwadze, że przewidziana w ustawie o podatku od towaru i usług możliwość opodatkowania dotacji bezpośrednio wpływających na cenę usługi stanowi wyjątek od ogólnej zasady nieopodatkowania wszelkich dotacji i jako taka powinna być interpretowana zawężająco. Przyjęta przez organy podatkowe wykładnia stanowi naszym zdaniem przekroczenie zakreślonych w sposób zawężający granice tego wyjątku. Dofinansowanie przyznawane podmiotom świadczącym usługi doradcze nie daje się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, nie stanowi też w żadnym wypadku dopłaty do ceny tych czynności czy elementu uzupełniającego tę cenę. Niejednokrotnie, same umowy o dofinansowanie wykluczają cenotwórczy charakter przyznawanych dotacji.

 

Źródło: Konfederacja Lewiatan