W przyjmowanych przez rząd RP rozwiązaniach antykryzysowych konieczne jest uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż spółdzielczości polskiej. Zatem łącznie w naszym kraju działa, w ramach 15 branż spółdzielczości, ok. 10 tys. spółdzielni różnego typu, we wszystkich obszarach polskiej gospodarki. Wdrożenie skutecznych rozwiązań jest niezbędne do przetrwania przez te podmioty narastającego kryzysu. I kontynuacji działalności po ustaniu epidemii – mówi dr inż. Mieczysław Grodzki, minister spółdzielczości w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. – Sytuacja jest niezwykle poważna. Spółdzielnie, jako podmioty dobrowolnie zrzeszające osoby fizyczne lub prawne, pełnią ważną rolę gospodarczo-społeczną. Działają zazwyczaj lokalnie, nie dysponują kapitałami, które pozwoliłyby na skuteczną ochronę działalności spółdzielni, ich pracowników i członków przed narastającym kryzysem  –  podkreśla Mieczysław Grodzki.

– Pozytywne działania to stworzenie sektorowi bankowemu przez bank centralny gwarancji zabezpieczenia płynności poprzez poluzowanie polityki pieniężnej. Prawdopodobnie nie wywołają one jednak zapotrzebowania klientów na kredyt obrotowy i inwestycyjny. W przeciwieństwie bowiem do poprzedniego kryzysu, który dotyczył sektora finansowego, ten wprost dotknął realnej gospodarki. Dlatego dość problematyczną jest decyzja RPP o obniżeniu stopy referencyjnej. Stawia to w jeszcze bardziej trudnej sytuacji banki spółdzielcze. Także dalej obniża (i tak już ujemne do tej chwili) realne oprocentowanie depozytów. W chwili obecnej drobni deponenci praktycznie nie mają żadnej alternatywy do ulokowania swoich środków – dodaje minister spółdzielczości w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club to think tank powołany w kwietniu 2012 r. Wspiera działania prorozwojowe władz publicznych, monitoruje prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomenduje zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności polskich firm.

W skład gabinetu wchodzą wybitni, gospodarczy fachowcy, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne. Więcej informacji: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/gospodarczy-gabinet-cieni/