1000 zł na dziecko – dodatkowe świadczenie już od stycznia 2022 r. Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wsparcie będzie przyznawane niezależnie od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Autor publikacji: Marek Chrzanowski

Rodzinny kapitał od ZUS

Kapitał ten przysługiwał będzie rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł. Świadczenie wypłacane będzie w miesięcznych ratach (po 500 zł) przez 2 lata albo po 1000 zł przez rok, w zależności od wyboru rodzica.

Prawo do świadczenia, będą mieli także rodzice, którzy już dziś mają dwoje lub więcej małych dzieci. Świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy, do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

1000 zł na dziecko i jeszcze więcej

Ustawa zakłada także dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci. Dofinansowanie będzie wynosić (maksymalnie 400 zł miesięcznie) na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W tym przypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe, ale dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie.

1000 zł na dziecko - dodatkowe świadczenie już od stycznia 2022 r. - kobieta zapina fotelik dziecięcy w aucie.
1000 zł na dziecko – dodatkowe świadczenie już od stycznia 2022 r.

Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wraz z załącznikami, mają być przyjmowane wyłącznie w postaci elektronicznej. Przyznane świadczenie będzie wypłacane tylko na konto bankowe, nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. To 2 miesiące od dnia jego złożenia wraz z dokumentami.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może być zmieniona tj. (podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo odwrotnie) na wniosek rodzica.

Przeczytaj także: Za przeszkadzanie w utworzeniu związku zawodowego grozi kara

Za przeszkadzanie w utworzeniu związku zawodowego grozi kara. Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych jest gwarantowana w Konstytucji. Pracodawcy nie mogą zabronić pracownikom zakładania związków zawodowych i przystępowania do nich (z nielicznymi wyjątkami, jak np. w Policji). Pracodawca, który utrudnia utworzenie związku zawodowego, popełnia przestępstwo.