środa, Listopad 20, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "wzrost konkurencyjności"

wzrost konkurencyjności

W ciągu ostatnich dwóch lat 67 proc. dużych firm europejskich odnotowało wzrost przychodów, a 76 proc. przewiduje ich wzrost w ciągu najbliższych dwudziestu czterech miesięcy. W Polsce tak optymistycznie myśli ma aż 86 proc. przedsiębiorców. Jednak gospodarcza niepewność skłania firmy na Starym Kontynencie do koncentrowania się na redukcji kosztów. Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte „Thriving in uncertainty. Deloitte’s first biennial cost survey: Cost improvement practices and trends in Europe” jest ona dla polskich i europejskich firm sposobem na osiągnięcie wzrostu i poprawę wydajności. Jednak aż 57 proc. firm w Europie przyznaje, że nie są dostatecznie skuteczne w obniżaniu kosztów.

Badanie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Holandii, Norwegii, Danii oraz w Polsce wśród menedżerów wyższego szczebla w dużych firmach, osiągających przychody w wysokości co najmniej 100 mln euro rocznie.

Jako największe zewnętrzne ryzyko europejscy przedsiębiorcy postrzegają niepewność gospodarczą, na którą wskazało 34 proc. z nich. Największy odsetek odnotowano w Wielkiej Brytanii (52 proc.), co ma związek z Brexitem oraz w Polsce (71 proc.). – Na tak wysoki wynik wpływ mają niestabilny rynek, wzrost kosztów pracy oraz rosnące ceny surowców. Nie bez znaczenia jest również niepewność co do zmieniających się regulacji prawnych i podatkowych, na którą wskazało 57 proc. polskich respondentów. Średnia dla pozostałych badanych krajów wynosiła jedynie 16 proc. – wyjaśnia Jakub Rosiecki, Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu Deloitte. W porównaniu do innych krajów polscy menedżerowie wśród istotnych ryzyk wskazywali także cyfryzację, którą wymieniło 43 proc. badanych. Może się to wiązać z niskim poziomem wdrożenia technologii cyfrowych w polskich firmach i poczuciem braku przygotowania do zmian w tym obszarze.

Aż 83 proc. firm europejskich zadeklarowało, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy rozpocznie proces redukcji kosztów. W Polsce takiej samej odpowiedzi udzieliła przeważająca większość ankietowanych przedsiębiorców. Dla europejskich menedżerów najważniejszym priorytetem na najbliższe dwa lata jest wzrost sprzedaży (30 proc.), rentowność oraz redukcja kosztów (po 28 proc.). W Polsce głosy te rozkładały się nieco inaczej. Jako najważniejszy priorytet polscy respondenci wskazywali rentowność (57 proc.), przed redukcją kosztów (43 proc.) oraz wzrostem sprzedaży (29 proc.). – Pytanie o najważniejsze priorytety, niezależnie od badanego kraju, pokazało jeden trend. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że by rosnąć, muszą oszczędzać. Polakom, ze względu na niestabilność waluty, rosnące koszty pracy oraz wysokie obciążenia fiskalne idea „save to grow” jest szczególnie bliska – tłumaczy Jakub Rosiecki.

O jakim poziomie oszczędności mowa? Ponad połowa (52 proc.) respondentów w europejskim badaniu deklaruje, że walczy o obniżenie kosztów na poziomie mniej niż 10 proc. W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 57 proc. badanych. Jednak aż 57 proc. firm w Europie, podobnie jak w Polsce, przyznaje jednocześnie, że osiągnięcie wyznaczonego celu nie udaje im się. Prawie połowa (48 proc.) respondentów uważa, że największą barierą jest implementacja przyjętych planów, a dla 32 proc. jest to brak zrozumienia tej strategii redukcji kosztów. W Polsce ten brak zrozumienia miał ponad dwa razy więcej wskazań (71 proc.). – Ponieważ pracownicy kojarzą zarządzanie kosztami ze zwolnieniami, menedżerowie są zazwyczaj ostrożni w komunikacji w tym obszarze. Często embargo na takie informacje jest zbyt duże, co wyraźnie sprawia, że konieczne zmiany są trudniejsze do wdrożenia – mówi Jakub Rosiecki.

Najważniejszą przyczyną, dla której firmy decydują się na redukcję kosztów jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej (46 proc.) oraz inwestowanie we wzrost przedsiębiorstwa (36 proc.). W Polsce, w której presja cenowa ma większe znaczenie niż na innych rynkach, uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest ważne aż dla 71 proc. respondentów.

W ciągu ostatnich 24 miesięcy badane firmy wdrożyły wiele narzędzi wspierania bardziej efektywnego zarządzania kosztami. Zarówno w Polsce, jak i reszcie badanych krajów są to przede wszystkim ulepszone procesy do prognozowania, budżetowania i raportowania (odpowiednio 86 i 47 proc.). Na drugim miejscu znalazła się konfiguracja systemów IT (odpowiednio 57 i 42 proc.). Wyższe odsetki odpowiedzi w Polsce niż w innych badanych krajach, mogą wskazywać na to, że polskie firmy miały w tym obszarze większe opóźnienia i zaniedbania.

Częściej niż ich koledzy z innych rynków, polscy menedżerowie twierdzili, że podejmowali oni w ciągu ostatnich dwóch lat próby w zarządzaniu kosztami. Większość respondentów zadeklarowała, że podjęła próbę implementacji szerokiego programu w celu restrukturyzacji i zarządzania kosztami w całych jednostkach (86 proc.), zmusiła je do redukcji ustalonego procentu ich kosztów (71 proc.) lub zainwestowała w inicjatywy mające na celu poprawę wydajności (71 proc.). – Teoretycznie polscy przedsiębiorcy powinni odnotowywać więc znaczne sukcesy w redukowaniu kosztów. Niestety, tak nie jest. Wydaje się jednak, że wyciągnęli odpowiednie lekcje z tych doświadczeń i zdają sobie sprawę, że najważniejsze jest wdrożenie odpowiedniej strategii i umiejętne zarządzanie zmianami – mówi Jakub Rosiecki.

W ciągu najbliższych 24 miesięcy aż 71 proc. polskich menedżerów planuje zarządzić redukcję kosztów we wszystkich działach w swojej firmie, a 57 proc. planuje intensyfikację istniejących programów poprawy wydajności. – Chociaż przyszłość gospodarcza i geopolityczna jest uważana za niepewną, przedsiębiorcy nie oczekują biernie na to, co się wokół nich stanie. Oprócz niepewności, największe trendy to wzrost konkurencyjności, rosnąca globalizacja i mnożenie regulacji. Polskie firmy, wraz z brytyjskimi, włoskimi, francuskimi, niemieckimi i hiszpańskimi, można zaliczyć do kategorii kwitnących w niepewności, a to oznacza, że są predestynowane do wzrostu i rozwoju – podsumowuje Jakub Rosiecki.

 

Źródło: Deloitte

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowała 177 inwestycji związanych z odpowiedzialnością w biznesie. Zrealizowano je w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Konferencja kończąca projekt odbyła się 15 lutego br. w Warszawie, w Pałacu Prymasowskim.

W ramach projektu PARP wsparcie uzyskało 177 przedsiębiorców. Projekt został sfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i wzbudził duże zainteresowanie. Wnioski o dotację złożyło ponad 500 firm, co przełożyło się na realizację 177 projektów na terenie całej Polski. Kluczowym czynnikiem okazał się wzrost konkurencyjności wynikający z korzyści niesionych w ramach korzystania z narzędzi CSR.

Różne branże, wspólna odpowiedzialność

Beneficjenci reprezentowali zróżnicowane sektory, od przemysłu drzewnego po usługi doradcze oraz szeroką skalę działalności, zaczynając od firm lokalnych, a kończąc na międzynarodowych. Różnorodność aspektów działalności przedsiębiorstw w ramach zrealizowanych projektów to drugi czynnik związany z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu, często kojarzonego wyłącznie z ekologią. Te aspekty to: jakość nie tylko produktu, lecz także obsługi, zarządzanie zasobami ludzkimi, zużycie materiałów i zasobów naturalnych, gospodarowanie odpadami oraz budowanie relacji na rynku lokalnym.

Zmniejszenie kosztów, wzrost satysfakcji

Zrealizowane przez beneficjentów projekty świadczą o szerokiej gamie możliwości jakie daje nam CSR – Corporate Social Responsibility, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem z poszanowaniem zagadnień ekologicznych, pracowniczych i społecznościowych. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały dobre praktyki stosowania CSR w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Przybliżony został proces wdrażania doświadczenia przedsiębiorców, korzyści oraz zmiany jakie nastąpiły dzięki realizacji wskazanych projektów.

Na jakie aspekty funkcjonowania firmy wpływa CSR? Przede wszystkim, umożliwia małym i średnim firmom wypracowanie przewagi rynkowej, ułatwia pozyskanie Klientów, zwiększa satysfakcję pracowników, a co najważniejsze przekłada się na obniżenie kosztów prowadzonej działalności. –„Wdrożenie kompleksowej strategii CSR w widoczny sposób podniosło konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez znaczną poprawę jego wizerunku zarówno wewnątrz firmy jak i w jej otoczeniu zewnętrznym” – potwierdza Anna Łompieś – kierownik administracji Contrain.

Dialog i przejrzystość komunikacji kluczem do sukcesu

Znalezienie i rozwiązanie problemu u źródła, a nie tylko jego skutków staje się czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie całej firmy. – „Najczęstsze problemy wynikały z błędów ludzkich, które można było wyeliminować poprzez stworzenie dwukierunkowej komunikacji z pracownikami, prawdziwego dialogu” – mówi Przemysław Ciesielski, Zastępca dyrektora ds. strategii i rozwoju. Spółka zdefiniowała cel, czyli „zbudowanie długofalowego dialogu z interesariuszami wewnętrznymi poprzez wprowadzenie trwałych zmian w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie”. W skrócie – CK FROST to spółka prowadzona w odpowiedzialny społecznie sposób.

Gdy rozmowa to za mało warto sięgnąć po technologię. W przypadku firmy Contrain Poland rozwiązaniem sytuacji stał się „zaawansowany, interaktywny firmowy system internetowy.” Każdy z pracowników otrzymał indywidualne konto i dostęp do dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz informacji o warunkach wykonywania umowy. Dedykowany system umożliwia komunikację z firmą, pozwala na wyrażanie opinii oraz zgłoszenie pomysłów na usprawnienia. „Portal umożliwia również składanie skarg. Aby to zrobić, wcale nie trzeba się logować do systemu – jest to możliwe w trybie całkowicie anonimowym” – mówi Anna Łompieś, kierownik administracji Contrain. O sukcesie wdrożenia zmian z zakresu CSR świadczy odsetek osób korzystających z aplikacji, czyli około 70% pracowników spółki oraz zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją.

Podczas sesji networkingowej wykorzystanie dialogu pozwoli na nawiązanie licznych kontaktów i wymianę doświadczeń, a także na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania podczas dyskusji.

Ekologia dla ekonomii regionu

Wolontariat pracowniczy wspomagający region, czyli wydzielenie obszarów bezpiecznych do kąpieli nad Zalewem Zegrzyńskim. „Naszym celem było zachowanie lokalnego środowiska naturalnego, a także podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska. Chcieliśmy także zaktywizować lokalne władze w zakresie dbałości o stan czystości wód powierzchniowych – mamy nadzieję, że realizacja projektu pomoże także w długim terminie poprawić stosunki pomiędzy władzą lokalną, a społeczeństwem, które będzie mogło zauważyć pozytywne skutki wspólnych działań władz i JARS” – podkreśla dr Magdalena Garbolińska, Dyrektor działu badawczo-rozwojowego Jars.

Czy odpowiedzialność się opłaca?

177 zrealizowanych inwestycji, które przyczyniły się do poprawy wpływu firm na środowisko oraz na jakość pracy. Ponadto, 177 firm posiadających obecnie dużo szerszą wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie, co przekłada się na wymierne korzyści nie tylko materialne, lecz także budujące pozytywny wizerunek, który często staje się kluczem do odniesienia sukcesu.

Źródło: parp.gov.pl

Eksperci

Na mieszkanie wydajemy co czwartą złotówkę

Najmocniej w ostatnim roku drożał wywóz śmieci. Według GUS podwyżka opłat wyniosła 31,3%, co więcej ...

To nie jest kraj dla bogatych ludzi – zmiany Małego ZUS-u

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po k...

PKB Polski rośnie coraz wolniej. Opinia eksperta.

Polska gospodarka zwalnia. Od jakiegoś czasu mówi o tym ekonomiści. Kilka dni temu rządzący politycy...

Paradoksalna sytuacja na rynku obligacji

W ostatnich dniach doszło do dość kuriozalnej sytuacji, polegającej na tym, że rentowność dziesięcio...

W cieniu ustawy „frankowej”, w Sądzie Najwyższym kształtuje się orzecznictwo w sprawach kred

Ostatnie informacje i wydarzenia w świecie kredytów „frankowych”, zostały zdominowane przez kwestię ...

AKTUALNOŚCI

Zniesienie limitu ZUS od 1 stycznia 2020 – znowu prawdopodobne

12 listopada 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy, przewidującej zniesienie górnego limitu składek...

Wielka kradzież danych osobowych. Uważaj, żeby nie spłacać cudzego kredytu!

W ciągu kilkunastu dni dane osobowe kilkuset tysięcy osób trafiły w niepowołane ręce na skutek rażąc...

KONKURS: odpowiedz na pytanie i wygraj mini-prenumeratę magazynu „Personel i ZarządzanieR

Zapraszamy do udziału w konkursie współorganizowanym przez BiznesTubę oraz Infor.pl. PYTANIE KONKURS...

Wybory parlamentarne w Polsce. Czy rynek finansowy zareagował na wyniki?

Jak podaje Business Insider, wynki finansowe nie lubią zaskoczeń, a w wynikach wyborów parlamentarny...

Innowacyjnie, energooszczędnie – i z bezbłędnym finansowaniem!

Innowacyjnie, energooszczędnie i z myślą o przyszłości – takie rozwiązania dla ludności tworzy i fin...